Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 1

Autor: Martin Pener <martin.pener@prave-spektrum.sk> 12.11.2002

Prítomní:
Peter Gažík, Boris Halás, Martin Hanus, Ondrej Jombík, Richard Mátéffy, Marek Mišečka, Martin Pener, Michal Šula

Program:

 1. Komunikácia v rámci ODM-BA
 2. Členstvo v ODM-BA
 3. Republiková rada
 4. Komunálne voľby
 5. Akcie v krátkodobom časovom horizonte
 6. Iné


 1. Komunikácia v rámci ODM-BA

  Predseda ODM-BA Ondrej Jombík informoval o vytvorení e-mailovej konferencie Koordinačnej rady (krodm@pobox.sk). Zámerom je odľahčiť užívateľov celobratislavskej konferencie. Členstvo je pre členov KR povinné, ostatní záujemci môžu o zaradenie požiadať Ondreja Jombíka.

 2. Členstvo v ODM-BA

  Koordinačná rada vzala na vedomie súčasnú existenciu štyroch kategórií členov ODM-BA:

  1. osoby ktoré zaplatili členský poplatok za r.2002
  2. osoby ktoré napriek prejavenej ochote doposiaľ nestihli zaplatiť
  3. osoby ktoré zatiaľ záujem zaplatiť členský poplatok nedeklarovali
  4. noví členovia

  V rámci diskusie zazneli:

 3. Republiková rada

  Po dohode predsedov ODM Trnava, Komárno, Dunajská Streda a Bratislava, deleguje ODM-BA na blížiacu sa Republikovú radu štyroch delegátov, sú to: O.Jombík, M.Kamenský, M.Mišečka, M.Krkoška, náhradník R.Mátéffy (za navrhnurých hlasovalo päť prítomných členov KR).

 4. Komunálne voľby

  Koordinačná rada vzala na vedomie kandidatúru v blížiacich sa komunálnych voľbách týchto členov ODM-BA: M.Šula, M.Belohorec, R.Hegedus, O.Dostál a J.Pastier. Záujemcovia o členstvo vo volebných komisiách v Petržalke sa môžu hlásiť u M.Šulu.

 5. Akcie v krátkodobom časovom horizonte

  Harmonogram akcií v krátkodobom časovom horizonte je nasledovný:

 6. Iné

  O.Jombík informoval o blížiacom sa dohotovení správy z nedávneho mestského snemu ODM-BA, ako i o zmenách na web-stránke. Zároveň vyzval predsedov sekcií vytvoriť a dodať predstavenia seba i predstáv o ich práci.

Termín ďaľšej Koordinačnej rady je utorok 26.XI.2002 o 19.00 na Konzervatívnom inštitúte (zmena vyhradená).

Zapísal:
Martin Pener