ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Logo ODM Bratislava


 
Zápisnica z Mestského snemu ODM Bratislava

V Bratislave, 9. novembra 2002
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Štefánikova 7, Bratislava

Prítomní:

Členovia ODM-BA:
Ondrej Dostál, Rastislav Červenka, Roman Hegedüs, Martin Hanus, Ondrej Jombík, Martin Kamenský, Matej Krkoška, Richard Matéffy, Michal Šula, Pavol Tóth, Michal Belohorec, Marek Dravecký, Marek Mišečka, Ivan Poldauf, Andrej Mongiello, Boris Halás, Martin Pener, Sergej Danilov, Radovan Slaboň, Peter Gažík

Hostia:
Miroslav Lopata, Katarína Ballová, Ondrej Stacho, Pavol Dravecký

Program:

 1. Schválenie programu mestského snemu
 2. Otvorenie snemu (príhovor predsedu ODM-BA)
 3. Registrácia členov mestskej organizácie
 4. Zlúčenie ODM Bratislava s ODM Pezinok
 5. Zmena stanov ODM Bratislava
 6. Voľba pracovných orgánov
 7. Voľba výkonných orgánov
 8. Činnosť ODM Bratislava
 9. Iné
 10. Záver snemu


 1. Schválenie programu mestského snemu

  Všetci prítomní delegáti mestského snemu schválili navrhnutý program.

 2. Otvorenie snemu (príhovor predsedu ODM-BA)

  Predseda ODM Bratislava Michal Šula zhodnotil uplynulé obdobie od posledného snemu a predniesol správu o činnosti za uvedené obdobie.

 3. Registrácia členov mestskej organizácie

  Mestského snemu sa zúčastnilo 20 delegátov. Predsedníctvo ODM Bratislava upovedomilo členskú základňu o blížiacej sa preregistrácii členov ODM a z toho vyplývajúcich povinnostiach pre mestskú organizáciu.

 4. Zlúčenie ODM Bratislava s ODM Pezinok

  Po prerokovaní Koordinačnou radou ODM Bratislava bolo navrhnuté klubu ODM Pezinok vzájomné zlúčenie. Okresná organizácia v Pezinku súhlasila so zlúčením, čo potvrdil aj jej zástupca Pavol Tóth. Mestský snem potvrdil zlúčenie klubov ODM-BA a ODM-PK, za hlasovalo 20 delegátov.

 5. Zmena stanov ODM Bratislava

  Michal Šula navrhol nasledovnú zmenu stanov:

  Článok 7., bod 2.: zmena
  Predsedníctvo ODM-BA sa skladá z jedného predsedu a dvoch podpredsedov.

  Mestský snem schválil navrhnutú zmenu, za hlasovalo 20 delegátov.

 6. Voľba pracovných orgánov

  Navrhnutá a schválená bola trojčlenná volebná komisia v nasledovnom zložení, ktorá dohliadala na férový priebeh volieb:

  Martin Hanus
  Boris Halás
  Pavol Tóth

 7. Voľba výkonných orgánov

  Mestský snem ODM Bratislava volil jedného predsedu, dvoch podpredsedov, predsedov odboných sekcií a členov Kontrolnej a zmierovacej komisie.

  Navrhnutým kandidátom na predsedu bol Ondrej Jombík. Vo svojom príhovore predstavil víziu smerovania ODM Bratislava do budúcnosti.

  Výsledky hlasovania, predseda ODM-BA:
  Ondrej Jombík, 14 za, 2 proti, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali

  Navrhnutými kandidátmi na dvoch podpredsedov boli Martin Kamenský, Martin Pener a Andrej Mongiello.

  Výsledky hlasovania, podpredsedovia ODM-BA:
  Martin Kamenský, 15 za
  Martin Pener, 17 za
  Andrej Mongiello, 4 za

  Mestský snem ODM Bratislava zvolil za podpredsedov Martina Kamenského a Martina Penera. Mestský snem ďalej volil nových predsedov odborných sekcíí.

  Za predsedu sekcie pre vzdelanie bol zvolený Boris Halás.
  Za predsedu organizačnej sekcie bol zvolený Marek Mišečka.
  Za predsedu sekcie zahraničie bol zvolený Peter Gažík.

  Za členov Kontrolnej a zmierovacej komisie boli zvolení nasledovní členovia ODM Bratislava:

  Rastislav Červenka
  Martin Hanus
  Matej Krkoška

 8. Činnosť ODM Bratislava

  Diskutovalo sa o nadchádzajúcom smerovaní ODM Bratislava. Novozvolený predseda Ondrej Jombík stručne zopakoval niektoré základné črty svojej vízie smerovania ODM Bratislava a zdôraznil, že sa bude klásť dôraz hlavne na efektivitu fungovania mestskej organizácie. Ako prioritu na najbližšie dni definoval kompletizáciu členskej základne a pokrytie organizačných potrieb organizácie.

  Martin Kamenský navrhol frekvenciu konania Koordinačných rád na jednu za dva týždne. Návrh sa stretol u členov ODM Bratislava s podporou, určilo sa však, že frekvencia konania KR sa bude flexibilne meniť v závislosti od potrieb mestskej organizácie.

 9. Iné

  Prejednávali organizačné otázky zasadnutí ODM-BA.

 10. Záver snemu

  Na záver snemu pozval bývalý predseda ODM-BA Michal Šula prítomných delegátov a hostí na neformálnu diskusiu pri malom občerstvení.

Zapisovateľ:
Ondrej Jombík

Overovateľ:
Michal Šula


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.