Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 8

Autor: Martin Kamenský 4.3.2003

Prítomní:
Martin Kamenský, Ondrej Jombík, Michal Šula, Boris Bartko, Martin Pener, Boris Halás, Štefan Šoun, Marek Mišečka

Program:

 1. Republiková rada v Martine
 2. Pripomienková slávnosť k sviečkovej manifestácii z 25.marca 1988
 3. Organizácia a komunikácia v rámci ODM BA
 4. Akcie organizované ODM-BA a ODM
 5. Odborné sekcie KDH
 6. iné


 1. Republiková rada v Martine

  Republikovej rade v Martine predchádzal komunikačný tréning NDI a tiež rokovanie VV ODM. Na RR sa rokovalo o komunikácií v rámci ODM. Bolo dohodnuté, že bude zrušená konferencia ODM@pobox.sk. Komunikačnými kanálmi v rámci ODM budú konferencie NEWS@ODM.sk a NEWSLETTER@odm.sk.

  Novým predsedom Republikovej rady ODM sa stal Alexander Botev z ODM Brezno. Ďalej boli na RR volení zástupcovia ODM do orgánov DS. Boli zvolený Peter Straka a Vladimír Škola.

  Na Republikovej rade bola taktiež schválená Výročná správa, ktorá vykazuje oveľa väčšiu kvalitu ako minuloročná a je dôstojným materiálom oboznámujúci o činnosti ODM.

  Delegáti Republikovej rady prijali uznesenia, ktoré predložil Ondrej Jombík a zaväzuje k vytvoreniu zásadných dokumentov ODM. Miroslav Lopata v závere RR oboznámil členov s vyhlásením, vk ktorom ODM vyjadruje svoj postoj k situácii v Iraku. Vyhlásenie Republiková rada schválila.

 2. Pripomienková slávnosť k sviečkovej manifestácii z 25. marca 1988

  Michal Šula oboznámil KR o stave príprav na túto akciu, ktorú organizuje ODM v spolupráci s viacerými organizáciami. ODM bude organizovať hlavne seminár kde by mali vystúpiť štyria prednášajúci. Seminár sa uskutoční v sobotu 12.marca o 10.00, pričom všetky podrobnosti spolu s pozvánkou sa nachádzajú na internetovej stránke ODM a taktiež ODM-BA.

  V utorok 25. marca sa uskutoční samotná pripomienková slávnosť. Na Hviezdoslavovom námestí budú umiestnené fotografie dokumentujúce udalosti z pred pätnástich rokov. Každý účastník spomienkovej akcie si tu bude môcť zapáliť kahanec. Na mieste sa bude taktiež predávať kniha.

 3. Organizácia a komunikácia v rámci ODM-BA

  Stále otvorenou ostáva otázka vedenia internetového časopisu Pravé Spektrum. Marek Mišečka bol poverený zaraďovaním článkov do Pravého Spektra. Ďalšie podrobnosti budú prerokované na budúcej KR.

  Ondrej Jombík bol poverený upraviť internetovú stránku ODM-BA do konca marca, pričom na ňu treba pridať fotografie členov KR ODM-BA, ich profily a reporty z akcií. Report z Banskej Štiavnice (ples) napíše Marek Mišečka.

  Martin Pener informoval o uverejnení vyhlásenia ODM-BA k situácii v Iraku v tlačovej agentúre SITA. Takisto bude toto vyhlásenie preložené do angličtiny a rozposlané na veľvyslanectvá Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, USA a EK.

 4. Akcie organizované ODM BA a ODM

  Martin Kamenský informoval o pripravovaných akciách, ktoré bude organizovať ODM. Išlo hlavne o projekt predreferendovej kampane vstupu SR do EÚ.

  Martin Pener a Michal Šula pripravujú panelovú diskusiu o NATO s českými vojakmi. Bližší obsah predložia na najbližšej KR. Predbežný termín je 19. marec a malo by ísť o výmenu skúseností tých, ktorí už vstúpili do Severoatlantickej aliancie.

 5. Odborné sekcie KDH

  Michal Šula informoval o ponuke KDH, ktoré ustanovilo sekcie pre mladých ľudí na vytváranie vzdelanej elity. Zatiaľ je známa existencia ekonomickej a zahraničnej sekcie.

 6. iné

  Martin Kamenský informoval o stretnutí na pôde RMS, ktorá sa snaží o zintenzívnenie spolupráce s členskými organizáciami RMS a pripravuje stretnutie Mladý parlament.

  Na KR ODM Bratislava sa taktiež zúčastnili dvaja noví členovia – Boris Bartko a Peter Filin.

Spracoval:
Martin Kamenský

Overil:
Ondrej Jombík