Kto sme

Autor: Michal Šula <sula@scherz.sk> 11.11.2001

Mestská organizácia Občiansko-demokratickej mládeže Bratislava sústreďuje a koordinuje činnosť ODM v Bratislave. Patrí do organizačnej štruktúry ODM. Jej ambíciou je vytvoriť aktívnu a fungujúcu organizáciu, ktorá by účinne reflektovala a následne prenášala na mladých ľudí v Bratislave úsilie, myšlienky a aktivity Občiansko-demokratickej mládeže ako celku.

Chceme dať priestor všetkým mladým a najmä iniciatívnym ľuďom, ktorí chcú účinnejšie zasiahnuť a riešiť spoločenské otázky. V súlade s celoštátnou organizáciou ODM sa hlásime k liberálnemu konzervativizmu a občianskej pravici. Obhajujeme právny štát, slobodnú trhovú ekonomiku a občiansku spoločnosť.

Hlavným cieľom je vytvorenie štruktúry, v ktorej by sa mladí ľudia s podobným názorom združovali do sekcií. Tieto sekcie sú rozdelené podľa spoločenského zamerania. Každý člen ODM-BA si vyberie odbornú sekciu, do ktorej chce byť zaradený a v ktorej chce pôsobiť.

Každá odborná sekcia si vytvorí vlastný program v súlade so svojím zameraním. Vytvorenie personálnej štruktúry odborných sekcií upravujú stanovy ODM-BA. Odborné sekcie budú na pravidelných stretnutiach (viď. informačná politika) zaujímať stanoviská k spoločenským problémom, navrhovať riešenia a iniciovať kampane a projekty. Členovia odborných sekcií budú prispievať do časopisu Pravé Spektrum. Členovia odborných sekcií budú navzájom komunikovať a spolupracovať a to na dvoch úrovniach. Prostredníctvom svojich predsedov na pôde Koordinačnej rady (viď stanovy) a v druhom prípade prostredníctvom spoločných projektov.

Chceme osloviť a zaujať všetkých inteligentných mladých ľudí v Bratislave a jej okolí. Chceme im dať priestor, aby mohli realizovať svoje myšlienky a nápady.

Našu náborovú aktivitu sústreďujeme najmä na študentov gymnázii a vysokých škôl a to nasledujúcimi spôsobmi:

V Bratislave, 11. novembra 2001