Stanovy mestskej organizácie
Občiansko-demokratická mládež Bratislava

Článok 1. Úvodné ustanovenia

Občiansko-demokratická mládež Bratislava vznikla na základe ustanovení o vzniku a pôsobení miestnych klubov v štruktúre ODM, podľa článku 5 Stanov ODM.

Článok 2. Základné ustanovenia

Mestská organizácia Občiansko-demokratickej mládeže Bratislava (ďalej ODM-BA) je dobrovoľná spoločenská organizácia mladých ľudí. ODM-BA sústreďuje ciele a aktivity ODM na území Bratislavského kraja. Sídlom ODM-BA je Bratislava. Cieľom ODM-BA je šírenie demokratických princípov, dodržiavanie ľudských práv a rozširovanie občianskeho vedomia mládeže. Chceme a podporujeme: tvorbu vzdelávacích projektov pre mládež, prípravu mladých ľudí na aktívne angažovanie sa v správe vecí verejných, medzinárodnú spoluprácu mládeže a riešenie súčasných spoločenských problémov mládeže.

Článok 3. Podmienky členstva

 1. Členstvo v ODM-BA je dobrovoľné a individuálne. Podmienkou členstva je občianstvo SR, minimálny vek 14 rokov maximálny vek 35 rokov. Prekážkou členstva je, členstvo v inej politicky orientovanej mládežníckej organizácii.
 2. Výnimky z týchto podmienok udeľuje Koordinačná rada ODM-BA.
 3. Za registráciu v ODM-BA je zodpovedné predsedníctvo ODM-BA.
 4. Členstvo v ODM-BA zaniká:
  1. vystúpením člena na vlastnú žiadosť
  2. vylúčením väčšinou hlasov v Koordinačnej rade
  3. úmrtím
  4. prestupom do iného klubu ODM
 5. Pred zánikom členstva je člen povinný vyrovnať všetky svoje záväzky, ktoré má vo vzťahu k organizácii.

Článok 4. Práva a povinnosti člena

 1. Právom člena je:
  1. voliť a byť volený do všetkých orgánov ODM-BA
  2. podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti ktorémukoľvek orgánu ODM-BA
  3. požiadať o pomoc pri riešení problémov ktorýkoľvek orgán ODM-BA
  4. byť pravidelne informovaný o činnosti a aktivitách ODM-BA
  5. využívať všetky výhody, ktoré organizácia poskytuje
 2. Povinnosťou člena je:
  1. dodržiavať stanovy ODM-BA
  2. zúčastňovať sa na činnosti ODM-BA
  3. chrániť majetok ODM-BA

Článok 5. Odborné sekcie

 1. Základom organizačnej štruktúry ODM-BA sú odborné sekcie.
 2. Členovia ODM-BA sú zaraďovaní do odborných sekcii podľa vlastného rozhodnutia.
 3. Za odborné sekcie zodpovedá predseda sekcie, ktorý je menovaný Predsedníctvom ODM-BA na návrh mestského snemu.
 4. Odborné sekcie vykonávajú činnosť podľa zamerania, o obsahu a náplni činnosti rozhoduje výlučne príslušná odborná sekcia a to v súlade s týmito stanovami.
 5. Financovanie jednotlivých sekcii zabezpečuje Predsedníctvo ODM-BA, použitie vlastných finančných zdrojov je v kompetencii príslušnej sekcie.
 6. Členovia odbornej sekcie môžu nadpolovičnou väčšinou podať návrh na odvolanie predsedu odbornej sekcie. Návrh na odvolanie je pre Predsedníctvo ODM-BA záväzný. Nového predsedu odbornej sekcie menuje Predsedníctvo ODM-BA na návrh nadpolovičnej väčšiny členov sekcie.
 7. V prípade odstúpenia predsedu odbornej sekcie nový predseda odbornej sekcie je menovaný Predsedníctvom na návrh nadpolovičnej väčšiny členov sekcie.
 8. Každý člen ODM-BA môže byť predsedom najviac jednej odbornej sekcie.

Článok 6. Mestský snem

 1. Mestský snem je najvyšší orgán ODM-BA.
 2. Mestský snem zvoláva Koordinačná rada a schádza sa minimálne raz do roka. Mimoriadne zasadnutia Mestského snemu musia byť zvolané do 14 dní ak o to požiada polovica predsedov všetkých sekcií.
 3. Delegátmi Mestského snemu sú všetci členovia ODM-BA.
 4. Mestský snem volí:
  1. Predsedníctvo ODM-BA
  2. Kontrolnú a zmierovaciu komisiu
 5. Mestský snem:
  1. prijíma a mení stanovy ODM-BA
  2. prijíma a mení Hospodársky poriadok, Volebný poriadok a iné záväzné dokumenty
  3. rozhoduje o počte odborných sekcií
  4. navrhuje Predsedníctvu predsedov jednotlivých sekcií
  5. rozhoduje o zrušení ODM-BA a vymenovaní likvidátora
 6. Mestský snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina členov Mestskej organizácie a uznesenie je schválené, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

Článok 7. Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo ODM-BA je voleným orgánom, ktorý zabezpečuje činnosť ODM-BA.
 2. Predsedníctvo ODM-BA sa skladá z jedného predsedu a dvoch podpredsedov.
 3. Predsedníctvo ODM-BA je volené snemom a to nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.
 4. Predsedníctvo ODM-BA reprezentuje a zastupuje organizáciu pri styku a inými právnickými osobami, orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými mimovládnymi a občianskymi združeniami.
 5. Predsedníctvo ODM-BA menuje predsedov odborných sekcií na návrh mestského snemu.
 6. Predsedníctvo ODM-BA zabezpečuje koordináciu s hlavnou celoštátnou organizáciou ODM.
 7. Predsedníctvo ODM-BA spravuje finančné prostriedky, za ktoré je zodpovedné.
 8. Predsedníctvo ODM-BA pravidelne informuje ostatné orgány a stave organizácie, za ktorý je priamo zodpovedné.
 9. V prípade odstúpenia člena predsedníctva ODM-BA, nového člena Predsedníctva ODM-BA zvolí mimoriadny snem ODM-BA.

Článok 8. Koordinačná rada

 1. Koordinačná rada ODM-BA je výkonným orgánom ODM-BA.
 2. Koordinačná rada ODM-BA sa skladá z Predsedníctva ODM-BA a zo všetkých predsedov jednotlivých odborných sekcií.
 3. Koordinačná rada sa schádza minimálne raz za mesiac.
 4. O zvolanie mimoriadneho zasadnutia Koordinačnej rady má právo požiadať ktorákoľvek sekcia.
 5. Zasadnutia Koordinačnej rady zvoláva Predsedníctvo ODM-BA.
 6. Koordinačná rada ODM-BA zabezpečuje realizáciu rozhodnutí Mestského snemu.
 7. Koordinačná rada ODM-BA prijíma organizačný a rokovací poriadok.
 8. Koordinačná rada volí a ustanovuje ďalšie orgány, ktoré sú nevyhnutné pre chod organizácie a v súlade s týmito stanovami.
 9. Koordinačná rada ODM-BA rozhoduje o projektoch a ďalších otázkach týkajúcich sa činnosti ODM-BA.
 10. Koordinačná rada ODM-BA je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Koordinačná rada ODM-BA, uznesenie je schválené ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Koordinačnej rady ODM-BA.
 11. Volí delegátov Republikovej rady ODM a Kongresu ODM za ODM Bratislava.

Článok 9. Kontrolná a zmierovacia komisia

 1. Kontrolná a zmierovacia komisia je kontrolný orgánom ODM-BA. Skladá sa z troch členov volených Mestským snemom ODM-BA spomedzi členov ODM-BA.
 2. Kontrolná a zmierovacia komisia ODM-BA kontroluje činnosť a rozhodnutia všetkých orgánov ODM-BA. Má prístup k všetkým dokumentom a informáciám týkajúcich sa činnosti ODM-BA.
 3. Kontrolná a zmierovacia komisia ODM-BA má právo zvolať zmierovacie konanie, ktorého postup upravuje organizačný poriadok.
 4. Rozhodnutia Kontrolnej a zmierovacej komisie ODM-BA sú pre členov a orgány ODM-BA záväzné.
 5. Člen Kontrolnej a zmierovacej komisie nemôže byť členom Koordinačnej rady ODM-BA.
 6. Kontrolná a zmierovacia komisia hodnotí činnosť, rozhodnutia a hospodárenie ODM-BA.

Článok 10. Hospodárenie

 1. Majetok ODM-BA slúži na všestranný rozvoj organizácie a jej ekonomické zabezpečenie. Majetok ODM-BA spravuje Predsedníctvo ODM-BA.
 2. ODM-BA získava prostriedky nevyhnutné pre plnenie jej úloh najmä z:
  1. vlastného majetku a vlastnej hospodárskej činnosti
  2. dotácií
  3. darov a odkazov
  4. ďalších príjmov
 3. Hospodárenie podrobnejšie upravuje Hospodársky poriadok ODM-BA.

Článok 11. Zánik ODM-BA

O zrušení ODM-BA rozhoduje Mestský snem v súlade s ustanovením čl.6 ods. 5 písm. e) týchto stanov, a to dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov.


V Bratislave, 19. októbra 2003