Prihláška

V zmysle stanov Občiansko-demokratickej mládeže sa chcem stať jej riadnym členom.

Meno a priezvisko  
Rodné číslo  
 
Trvalé bydlisko - ulica  
PSČ  
Mesto  
 
Prechodné bydlisko - ulica  
PSČ  
Mesto  
 
Telefón  
Mobil  
E-mail  
 
Zamestnanie (škola, študijný odbor)  
Cudzie jazyky  
Záujmy  
 
Chcem byť zaradený do bratislavskej
e-mailovej konferencie <odmba@pobox.sk>
 
Chcem byť zaradený do konferencie
Koordinačnej rady <krodm@pobox.sk>
 
 
Registrujem sa v miestnom klube Bratislava


Svojím podpisom:

  1. Zaväzujem sa plniť si povinnosti, ktoré mi vyplývajú zo stanov Občiansko-demokratickej mládeže.
  2. Súhlasím s tým, aby Občiansko-demokratická mládež spracovala moje osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.


V ___________________ dňa __________________


  __________________
podpis člena


Prihlášku otvorte v novom okne a vyplňte. Po odoslaní tejto prihlášky je potrebné zaplatiť členský poplatok vo výške 50,- Sk na účet v Tatrabanke 262 9826 079/1100 najneskôr však do 1 mesiaca od odoslania, ako variabilný symbol uviesť prvých 8 číslic Vášho rodného čísla a do správy pre prijímateľa Vaše priezvisko.