ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Štatút ODM Bratislava o e-zine Pravé Spektrum

Autor: Ondrej Jombík <jombik@scherz.sk>, http://nepto.sk/ 8.1.2002

Úvodné ustanovenia

Na základe Dekrétu ODM Bratislava o e-zine Pravé Spektrum Štatút ODM Bratislava o e-zine Pravé Spektrum upravuje pravidlá vydávania a publikovania e-zinu Pravé Spektrum.

Základné ustanovenia

 1. Pravé Spektrum vzniklo z iniciatívy členov Občiansko-demokratickej mládeže Bratislava (ďalej ODM Bratislava).
 2. Pravé Spektrum vydáva mestská organizácia ODM Bratislava.
 3. Primárnym publikačným médiom e-zinu Pravé Spektrum je internet.
 4. Značku e-zinu Pravé Spektrum nie je možné používať inými subjektami bez súhlasu ODM Bratislava.

Redakčná rada

 1. Pravé Spektrum riadi Redakčná rada.
 2. Členov redakčnej rady volí a odvoláva Koordinačná rada ODM Bratislava.
 3. Redakčná rada volí šéfredaktora spomedzi svojich členov.
 4. Šéfredaktor zodpovedá za činnosť Pravého Spektra.
 5. Redakčná rada sa schádza minimálne raz do mesiaca.
 6. Šéfredaktor, alebo ním poverená osoba, informuje ODM Bratislava o činnosti e-zinu Pravé Spektrum na zasadnutiach Koordinačnej rady.
 7. Redakčná rada spolupracuje s príslušnými odbornými sekciami ODM Bratislava za účelom zlepšovania kvality a propagovania e-zinu Pravé Spektrum.

Systém publikovania

 1. Zverejnenie materiálu povoľuje zodpovedná osoba.
 2. Zodpovednou osobou je šéfredaktor alebo zástupca šéfredaktora, prípadne iná osoba poverená Redakčnou radou.
 3. Zodpovedná osoba môže vrátiť autorovi materiál na prepracovanie alebo na ňom sama vykonať gramatické a štylistické úpravy pokiaľ, nie je vyslovene požiadaná tieto úpravy nevykonávať.
 4. Zverejňovať materiály je možné len za dodržiavania pravidiel uvedených v Pravidlách publikovania Štatútu ODM Bratislava o e-zine Pravé Spektrum.

Pravidlá publikovania

 1. Publikovanie je možné v slovenskom alebo českom jazyku.
 2. Zverejnenie materiálu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musí osobitne schváliť Redakčná rada.
 3. Zverejnený materiál musí kompletne dodržiavať všetky gramatické a štylistické pravidlá platné pre daný jazyk.

Technická podpora

 1. Technickú podporu publikovania na internete pre e-zin Pravé Spektrum vykonáva Sekcia informatiky ODM Bratislava.
 2. Technická podpora spolupracuje s Redakčnou radou na technickom zabezpečení plynulého a bezchybného chodu e-zinu Pravé Spektrum.
 3. Technická podpora spolupracuje s autormi článkov a zabezpečuje špeciálne požiadavky autora článku, ako napr. zverejnenie obrazovej fotodokumentácie, používanie špeciálnych rozšírených formátovacích prvkov a pod.

Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Štatút ODM Bratislava o e-zine Pravé Spektrum nadobúda platnosť schválením Koordinačnou radou ODM Bratislava.
 2. Súčasné personálne zastúpenie orgánov Pravého Spektra zostáva platné.

V Bratislave, 8. januára 2002


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.