ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

„Demokrati stavajú most - most je pilier demokracie“

Autor: koordinačná rada, http://odmba.platon.sk/ 19.12.2001

Dňa 5. decembra 2001 o 17 00 hod., uskutočnila Občiansko-demokratická mládež Bratislava seminár spojený s panelovou diskusiou o bratislavských komunálnych problémoch. Diskusia sa konala na vo veľkej zasadačke Domu novinárov na Župnom námestí 7. Cieľovou skupinou boli najmä študenti bratislavských stredných a vysokých škôl, zástupcovia občianskych združení.

Hostia:

Peter Mattoš - štátny tajomník Ministerstva výstavby a verejných prác
Vladimír Kovalčík - generálny riaditeľ Metro a.s.
Ernest Huska - mestský poslanec
Vladimír Kordík - predseda Petržalskej komunity

Účastníkov pozdravil primátor mesta Bratislavy Jozef Moravčík a mestská poslankyňa Marta Čarnogurská.

Témy diskusie:

 1. Výstavba „Mostu Košická“

  Realizácia a odôvodnenie potreby výstavby piateho bratislavského mostu. Postoj občianských zdužení, ekologických organizácii a dopad na dopravu v Bratislave v prípade nerealizácie projektu.

  Výstavba mosta sa začala začiatkom decembra. Ozývajú sa hlasy, že s výstavbou mosta sa malo začať oveľa skôr, už v roku 1994. Udalosťou posledných týždňov je rozhodnutie Európskej investičnej banky o poskytnutí pôžičky, ktorá pokryje polovicu celkových nákladov na výstavbu mostu. Výstavba mostu by sa nemala oddiaľovať.

  Na druhej strane sa ozvali argumenty ekologických združení a niektorých zástupcov mestskej časti Ružinov. Poukázali na negatíva, ktoré súvisia s výstavbou mostu (nadmerný hluk, exhaláty, znečistenie vôd).

 2. Realizácia projektu metra v Bratislave

  Predstavitelia Metra a.s. načrtli postup realizácie výstavby metra v Bratislave. Poukázali na nevyhnutnosť existencie tohto druhu verejnej dopravy pre Bratislavu. Pri súčasnom trende rozvoja dopravy je nevyhnutné začať s výstavbou. Ďalej bol predstavený plán rozvoja metra do roku 2020, čo sa priamo týkalo mladej generácie. Pripravený plán ráta so spojením vzdialených mestkých častí. Problémom začatia výstavby bol nedostatok financií. To bolo adresované najmä zástupcovi Minsterstva výstavby a verejných prác.

 3. Súčasný stav dopravy v Bratislave, možné riešenia a niektoré bratislavské veľké stavebné zámery

  Účastníci diskusie sa pýtali najmä na riešenie konkrétnych problémov MHD v Bratislave a na riešenie budúcnosti rozvoja Bratislavy. Zástupcovia mesta predstavili koncepciu výstaby ďalších troch mostov v Bratislave. Zmenu Šafárikového námestia na pešiu zónu. Revitalizácia Kolárového námestia a iné projekty. Ďalej predstavili systém cestných obchvatov a iné alternatívne možnosti riešenia dopravy.

Na diskusii sa zúčastnili študenti, členovia ODM, zástupcovia mládežníckych organizácii, niekoľko novinárov. Propagácia bola relizovaná pomocou letákov na vysokých a stredných školách, obosielaním občianskch zdužení faxom, telefónom a e-mailom. Diskusiu zahájil Vladimír Kordík ktorý bol aj jej moderátorom. Uviedol problematiku a predstavil jednotlivých hostí. Potom jednotlivý hostia predstavili problematiku zo svojho pohľadu. Najdôležitejšou časťou bola diskusia, kde mladý ľudia zahrnuli hostí množstvom otázok. Na záver sa uskutočnilo malé občerstvenie, kde mohli účastníci neformálne diskutovať so zástupcami mesta a Metra a.s.

Súčasťou projektu bude zrhnutie problémov Bratislavy v malej informačnej brožúre, ktorú vydá ODM-BA v roku 2002. Základom brožúry bude obsah tejto diskusie obohatený o názory iných odborníkov a mládeže k týmto témam.

Na seminári ODM a panelovej diskusii sa zástupcovia mládežníckych združení a študentov oboznámili s horúcimi problémami Bratislavy. Mohli si vytoriť názor na jednotlivé problémy, ktoré im boli týmto spôsobom viac spristupnené a priblížené. Táto diskusia zvýšila občianske povedomie mladých, ktorí nebudú ľahostajní k svojmu mestu.

Mediálny výstup:

5.12.2001 vyšli tlačové správy v TASR a SITA.
6.12.2001 uverejnili tlačové správy obe agentúry.
14.12.2001 Petržalske noviny, str.2


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.