ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Občiansko-demokratická mládež
mestská organizácia Bratislava

Výročná správa za rok 2001

Bratislava, február 2002


Správu vypracovali a predložili: Ondrej Jombík a Martin Hanus
Grafická úprava: Ondrej Jombík
Špeciálne poďakovanie: Martin Cebo
   PDF download stiahnutie PDF (203 kB)
DOC download stiahnutie DOC (301 kB)


Obsah

Rok 2001, rok konsolidácie
(úvodné slovo predsedu ODM Bratislava)
str. 4
Popis štruktúr ODM Bratislavastr. 7
Personálne zloženie Koordinačnej rady ODM Bratislavastr. 8
-   od 11. februára 2001str. 8
-   od 11. novembra 2001str. 9
Prezentácia členov Koordinačnej radystr. 10
Správa Koordinačnej rady o činnosti ODM Bratislavastr. 14
-   uskutočnené projekty za rok 2001str. 15
-   plánované projekty na rok 2002str. 21
Stanovy mestskej organizácie
Občiansko–demokratická mládež Bratislava
str. 25
Záverstr. 31


Rok 2001, rok konsolidácie
(úvodné slovo predsedu ODM Bratislava)

Mladí ľudia na Slovensku sú všeobecne apatickí. Je pre nich príznačný nezáujem o veci, ktoré sa ich priamo netýkajú, o to viac o spoločnosť, v ktorej žijú. Je vraj zbytočné byť aktívnym a snažiť sa, keď aj tak nič nezmenia. Tento postoj je smutný práve v tomto čase, tak dôležitom pri rozhodovaní o našej budúcnosti.

Rok 2001 bol rokom premárnených šancí pre uskutočnenie zásadných reforiem na Slovensku. Dôsledné realizovanie reforiem, najmä školstva a dôchodkového systému, je v záujme predovšetkým mladej generácie. Nesmie nám byť ľahostajné, ako budeme žiť v tejto krajine.

Napriek tomu je obdivuhodné, že na Slovensku existuje skupina mladých ľudí, ktorým nie sú veci ľahostajné, ktorým nie je ľahostajná ich budúcnosť. Títo ľudia i pri častom nepochopení okolia sa snažia aktívne zapojiť do riešenia spoločenských problémov a záležitostí. Myslím na členov Občiansko-demokratickej mládeže, konkrétne na členov bratislavskej ODM.

ODM Bratislava vznikla ako mestský klub v roku 2001. Počas roka prešla istým vývojom, na ktorého konci nastala konsolidácia organizácie. ODM Bratislava má svoj jasný postoj, smerovanie a svoj vlastný názor. Tento názor sa nebojí prezentovať na rôznych fórach ODM a to aj napriek nepriazni z radu protivníkov. Predstavitelia ODM Bratislava dávajú prednosť čestnosti a morálke pri snahe budovať slušnú mládežnícku organizáciu - organizáciu ľudí, ktorí spolupracujú a dodržujú hodnoty a pravidlá. To aj za cenu „ustúpenia z pozícií“ vo vedení ODM. Nie všade nachádza takýto postoj a pohľad na zmysel mládežníckej organizácie odozvu a pochopenie.

Ambíciou novej mestskej organizácie bolo, aby mladí ľudia s podobným zmýšľaním mali možnosť presadzovať svoje názory a hodnoty, možnosť nestať sa voči našej prítomnosti a budúcnosti ľahostajní, ale naopak aktívni s príležitosťou realizovať svoje nápady. To všetko v rámci Občiansko-demokratickej mládeže. ODM v Bratislave nebola inštitucionalizovaná a preto prišiel projekt mestskej organizácie ODM založený na princípe odborných sekcií. Ustanovujúci snem prebehol vo februári a v marci bola ODM Bratislava registrovaná Republikovou radou ODM. Po vytýčení cieľov začala vyvíjať svoju činnosť a aktivitu. Vytvárali sa vlastné projekty, jej členovia sa zúčastňovali práce ODM na celoslovenskej úrovni a v neposlednej rade členovia ODM Bratislava dôstojne reprezentovali svoju organizáciu v zahraničí.

Úspešná bola školská sekcia, ktorá usporiadala niekoľko diskusií, napríklad diskusiu na Gymnáziu Gercenova, alebo pozvanie Petra Osuského na diskusiu s ministrom školstva na diskusiu na Gymnáziu Vazovova. Vypracovala stanovisko ku koncepcii novej maturitnej skúšky a k novele vysokoškolského zákona. Významným je vydávanie internetového časopisu Pravé Spektrum, ktoré je ojedinelým počinom a má vysokú kvalitu. Okruh prispievateľov sa stále zväčšuje. Najnovším prispievateľom je aj Roman Joch. Počas roka sa postupne vytvára aj internetová stránka ODM Bratislava, ktorá obsahuje výstupy z našej činnosti. Vytvorený bol databázový systém a komunikačné konferencie. Organizácia sa zaujíma o komunálne problémy v Bratislave a monitoruje ich stav. V marci vyjadrila svoj postoj vyhlásením proti blokáde úspešných bratislavských firiem odborármi. Vyhlásenie bolo publikované v denníku Národná Obroda. Dôležitá bola konferencia o problematike dopravy a jej rozvoja v budúcnosti i mnoho iných aktivít. Členovia ODM Bratislava pomáhali pri kampaniach pravicových strán, najmä DS. Pravidelne sa zúčastňovali na všetkých akciách ODM, kde razantne presadzovali svoje postoje. Organizácia získala svoju tvár, je čitateľná, má štruktúru a je perspektívou pre mladých v budúcnosti.

V novembri 2001 prebehol prvý snem ODM Bratislava, kde sa ustanovili nové štruktúry a predstavil ambiciózny plán činnosti. Aktivita je rozdelená na tri základné okruhy. Práca na odborných projektoch, ako sú semináre a konferencie. Zahraničná aktivita, kde naši členovia majú možnosť vystúpiť na medzinárodnom fóre. Kultúrne akcie, ktoré smerujú k udržiavaniu spolupatričnosti členov. ODM Bratislava, ako bolo naznačené na Regionálnej rade ODM západ, bude presadzovať spolupatričnosť členov organizácie a snažiť sa o spoluprácu v tomto regióne.

Za najväčší úspech považujem, že vo vnútri organizácie sú výborné vzťahy, ktoré presahujú pracovnú sféru. Som naozaj veľmi rád a pyšný na to, že sme dobrá partia ľudí, ktorí aj v najťažších chvíľach držia spolu. Mal som možnosť byť o tom neraz presvedčený. A to je základ pre činnosť do budúcna. Som vďačný všetkým, ktorí sa na tom podieľali.

Teším sa na rok 2002.

Michal Šula
predseda ODM Bratislava


Popis štruktúr ODM Bratislava

Štruktúra výkonných a kontrolných orgánov ODM Bratislava je budovaná na princípe čo najväčšej efektívnosti fungovania.

Na čele ODM Bratislava stojí Predsedníctvo. Predsedníctvo sa skladá z predsedu a dvoch podpredsedov. Na sneme 11. novembra 2001 bol tento počet upravený na troch podpredsedov.

Členovia pracujú v odborných sekciách. Každý člen ODM Bratislava môže, ale nemusí, byť členom odbornej sekcie. Sekcie sa zriaďujú za účelom začlenenia členov organizácie do konkrétnych odborných pracovných skupín. Náplňou činnosti jednotlivých sekcií je práca vo svojich príslušných odboroch, vďaka čomu sa dosahuje vysoká kvalita organizovaných projektov. Sekcie sa zriaďujú podľa potreby. Aktívne sekcie sa zachovávajú, pasívne sa rušia.

Medzi orgány ODM Bratislava patrí aj Zmierovacia a kontrolná komisia, ktorej úlohou je dozerať nad fungovaním organizácie a riešiť problematické situácie, ktoré nie sú bližšie upravené v stanovách.

Predsedníctvo a všetci predsedovia odborných sekcií tvoria 12-člennú (v súčasnosti už len 10-člennú) Koordinačnú radu. Koordinačná rada sa schádza viackrát do mesiaca a je akýmsi výkonným orgánom mestskej organizácie.

Ustanovujúci snem vytvárajúci štruktúry ODM Bratislava sa uskutočnil dňa 11. februára 2001. Druhý snem nasledoval presne o deväť mesiacov neskôr, dňa 11. novembra 2001.


Personálne zloženie Koordinačnej rady ODM Bratislava

Koordinačná rada zvolená 11. februára 2001

 
 
Michal Šula
predseda
 
 
Ivan Poldauf
podpredseda
Michal Belohorec
podpredseda
 
 
Ondrej Jombík
predseda sekcie informatiky
Sergej Danilov
predseda sekcie pre média
Martin Kamenský
predseda sociálnej sekcie
 
Marián Šrámek
predseda sekcie školstva
Vladimír Dolinay
predseda sekcie pre kultúru
Marek Dravecký
predseda sekcie zahraničia
 
Martin Pener
predseda sekcie pre represívne zložky
Radovan Slaboň
predseda sekcie pre ekonomiku
Jakub Pastier
predseda sekcie pre ľudské a menšinové práva


Koordinačná rada zvolená 11. novembra 2001

 
 
Michal Šula
predseda
 
 
Martin Hanus
podpredseda
Ondrej Jombík
podpredseda
Roman Hegedüs
podpredseda
 
 
Richard Mátéffy
predseda sekcie informatiky
Sergej Danilov
predseda sekcie pre média
Matej Krkoška
predseda sekcie zahraničia
 
Marek F. Hojsik
predseda sekcie pre politické otázky
Martin Kamenský
predseda ekonomickej a sociálnej sekcie
Jakub Pastier
predseda sekcie školstva


Prezentácia členov Koordinačnej rady

Michal Šula (1980) pôsobí v ODM od mája 2000. Na októbrovom sneme v roku 2000 bol zvolený za Ústredného tajomníka. Začiatkom roku 2001 sa stal predsedom bratislavskej mestskej organizácie ODM. Na Republikovej rade v marci 2001 bol zvolený za člena Výkonného výboru. Od decembra 2001 je spolupracovník Konzervatívneho inštitútu. Študuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prišiel s ideou založenia e-zinu Pravé Spektrum. Venuje sa regionálnej politike ODM. V roku 2001 bol vybraný na stáž do Národnej rady Slovenskej republiky a pôsobí vo Výbore NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. Jeho záľuby sú história, literatúra a psychológia.

Martin Hanus (1977) je členom ODM od roku 1998. V novembri 2001 bol zvolený za podpredsedu ODM Bratislava. V roku 1999 úspešne absolvoval Pedagogickú fakultu UK, odbor nemecký jazyk a literatúra s vyznamenaním od dekana za vynikajúcu diplomovú prácu. V rokoch 1999 – 2000 študoval externe politológiu a históriu na filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pracuje ako učiteľ nemeckého jazyka na Gymnáziu J. Papánka v Bratislave. Je zástupcom šéfredaktora politicko-spoločenského internetového magazínu Pravé Spektrum a občasným prispievateľom do slovenských periodík. Je stálym spolupracovníkom Konzervatívneho inštitútu. Medzi jeho záľuby patrí čítanie, písanie, šport

Ondrej Jombík (1981) je členom ODM od mája 2000. V marci 2001 bol zvolený za Ústredného tajomníka ODM. V súčasnosti zastáva funkciu podpredsedu ODM Bratislava, pričom aktívne pôsobí aj v sekcii informatiky. Je spoluzakladateľom internetového portálu Pravé Spektrum. Študuje odbor Informatika na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK. Prevažnú časť roku 2001 pracoval ako vývojár internetových aplikácií vo firme WebInventia s.r.o. Zaujíma sa o informačné, databázové a telekomunikačné systémy, softvérovú analýzu a programovanie. Z právnej oblasti to sú medzinárodné informatické právo, licenčná politika a problematika legálnosti šifrovacích a kompresných algoritmov.

Roman Hegedüs (1978) je členom ODM od marca 2000. V rámci možností sa zapája do jej činnosti v bratislavskej organizácii. Vstup do ODM Bratislava preňho znamenal zapojenie sa do spoločenstva ľudí, ktorí vyznávajú spoločné hodnoty a slobody liberálneho konzervativizmu, ktoré musia byť pilierom tak v ekonomickej ako i spoločenskej oblasti bez rozdielu. Aktívne sa angažuje v Občiansko konzervatívnej strane. Je študentom Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde študuje históriu, občiansku a etickú výchovu. Je občasným prispievateľom politicko-spoločenského e-zinu Pravé Spektrum. Medzi svoje záujmy by zaradil okrem histórie aj „monitoring“ slovenskej a zahraničnej politickej scény a politickú filozofiu.

Martin Cebo (1978) je členom ODM od roku 1998. V roku 1999 bol zvolený za člena Výkonného výboru, neskôr v roku 2000 sa stal podpredsedom ODM. V roku 2001 neprijal ponuku kandidovať na miesto predsedu ODM. V marci roku 2001 bol zvolený za zástupcu ODM v Predsedníctve Demokratickej strany. V júli 2001 sa tejto funkcie vzdal a odišiel z DS. Od júla 2001 je členom KDH – Ľudová strana. Vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave špecializáciu Hospodárska diplomacia. Pôsobil ako ekonomický referent na Odbore európskej integrácie Úradu vlády SR a od júla 2001 pracuje v softvérovej firme GraTex International a.s. v Divízii financií a obchodu ako finančný analytik. K jeho záujmom patrí politika, ekonomika, cestovanie a šport.

Jakub Pastier (1979) sa stal členom ODM v roku 1998. V lete roku 2000 sa stal predsedom ODM Bratislava a v októbri toho istého roku členom Výkonného výboru ODM. Študuje dejiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí v oblasti zahraničnej spolupráce s European Democrat Students v sekcii pre menšinovú politiku. Sekcia poriada projekty zamerané na dlhodobú stratégiu rozvoja menšín v regiónoch krajín strednej a východnej Európy a súčasne prihraničnej spolupráce regiónov. Je jedným z pôvodcov myšlienky založenia e-zinu Pravé Spektrum.

Marek Hojsik (1978) je členom ODM od roku 2001. Momentálne je v treťom ročníku štúdia na katedre politológie Filozofickej fakulty UK. V rokoch 1997-1999 študoval na katedre filozofie FiF UK. V roku 1997 pôsobil ako odborný redaktor Medzinárodnej redakcie TASR-Slovakia. Bol pozorovateľom parlamentných volieb v roku 1998. V roku 2001 sa zúčastnil na terénnom výskume Roma Poverty Study a taktiež bol delegátom Mladého parlamentu Rady mládeže Slovenska. Jeho osobnými záujmami sú politika, medzinárodne vzťahy, umenie, cestovanie. Ovláda viacero cudzích jazykov a od roku 2001 sa v súvislosti s odbornou špecializáciou na zahraničnú politiku Blízkeho východu učí aj modernú arabčinu.

Richard Mátéffy (1977) pôsobí v ODM od roku 1998. Je spolupracovníkom Konzervatívneho inštitútu od roku 2001 a redaktorom e-zinu Pravé Spektrum. Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU vyštudoval odbor Informatika, špecializácia Softverové inžinierstvo. Štúdium ukončil s vyznamenaním. Dostal pochvalu od dekana za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu. V roku 1999 nastúpil do firmy Taureus s.r.o, kde sa ako vedúci venuje analýze a vývoju softverových projektov. Konkrétnou pracovnou náplňou je modemová komunikácia, verejná kryptografia a technológie Microsoftu. Jeho záujmy sú história, filozofia, informatika, teológia, politológia, šport a moderné technológie.

Matej Krkoška (1982) je členom ODM od marca 2001. Je študentom politológie na Filozofickej fakulte UK. Práve jeho záujem o veci politické a spoločenské ho priviedol do ODM. V ODM Bratislava zastáva funkciu predsedu sekcie zahraničia a jeho pracovnou náplňou sú hlavne mimoslovenské aktivity. V súvislosti s jeho štúdiom sa taktiež snaží o bližšie spoznávanie slovenskej politickej reality a fungovanie politiky vôbec, pričom práve ODM mu nato poskytuje adekvátny priestor. Medzi jeho záujmy patrí literatúra, hudba a šport.

Sergej Danilov (1980) je členom ODM od februára 2001. Pôsobí v mediálnej sekcii ODM Bratislava, kde propaguje jej aktivity a snaží sa o komunikáciu s médiami. V roku 2001 bol menovaný za člena Výkonného výboru ODM. Je študentom druhého ročníka na Katedre žurnalistiky FiF UK. Sporadicky píše publicistiku do denníkov a časopisov. Je šéfredaktorom politicko-spoločenského e-zinu Pravé Spektrum. Zaujíma sa o mediálnu politiku, špecifiká médií v politike a reklamu. Najväčšiu radosť mu prináša skupina Pearl Jam, jazda na kajaku, dobrá kniha a lyžovanie.


Správa Koordinačnej rady o činnosti ODM Bratislava

Ustanovujúci snem ODM Bratislava sa konal 11. februára 2001. Na tomto sneme bola kreovaná Koordinačná rada ako najvyšší výkonný orgán mestskej organizácie. Pod vedením jej predsedníctva (Michal Šula, Ivan Poldauf, Michal Belohorec) pretrvala v zvolenom zložení až do nasledujúceho snemu 11. novembra 2001. Na ustanovujúcom sneme bola zvolená aj sekčná štruktúra našej mestskej organizácie, ktorá sa pokúsila kopírovať záujmové oblasti jej členov, ako aj objektívne požiadavky zamerané na spoločenské pôsobenie mládežníckej politickej organizácie. Členovia predsedníctva a šéfovia sekcií zároveň tvorili výkonnú zložku mestskej organizácie, Koordinačnú radu. Tento princíp zloženia Koordinačnej rady sa nám osvedčil a bol potvrdený i posledným novembrovým snemom. Došlo i k mnohým zmenám. Z veľkej časti sa obmenilo personálne zloženie predsedníctva (Michal Šula, Ondrej Jombík, Martin Hanus, Roman Hegedüs). Niektoré sekcie boli pre nefunkčnosť zrušené, pričom ich oblasti pôsobenia boli pridelené novým integrovanejším sekciám. Taktiež sa do veľkej miery zmenilo obsadenie postov šéfov sekcií, čo už v prvých týždňoch viditeľne zdynamizovalo a zaktivizovalo život v ODM Bratislava. V týchto sekciách môže i naďalej pôsobiť každý člen ODM Bratislava podľa vlastného uváženia, odborného zamerania a schopností.

V roku 2001 sa i napriek obdobiam stagnácie podarilo uskutočniť zopár zaujímavých projektov a myšlienok, z ktorých sa niektoré budú rozvíjať a upresňovať aj v tomto roku. Je veľká šanca, aby rozsah našich aktivít v kvantitatívnom, ako aj kvalitatívnom merítku v tomto roku vzrástol, čoho predpokladom je nové formálne zadefinovanie práce sekcií. Každá sekcia si pre tento rok aj s približným časovým rozvrhom určila prácu na konkrétnych nápadoch a projektoch, ktorých napĺňanie budú kontrolovať všetci členovia Koordinačnej rady ODM Bratislava.

Na nasledujúcich stranách prinášame stručný opis uskutočnených aktivít za minulý rok a plán aktivít pre rok 2002.


Aktivity za rok 2001

Web stránka ODM Bratislava

Interaktívna web stránka ODM Bratislava slúži prevažne na prezentáciu našej organizácie a jej vnútorných štruktúr. Obsahuje rámcové plány sekcií, zoznamy našich partnerov, resp. spriatelených mládežníckych organizácií a mnoho iných zaujímavých vecí. V súčasnosti je stále v štádiu vývoja a najbližšie smerovanie je zamerané hlavne na výstižné a obšírne informovanie o našich pripravovaných a uskutočnených akciách spolu s použitím obrazovej fotodokumentácie.

ADORES

ADORES je názov pre vnútrokomunikačný informačný a databázový systém. Bol vyvinutý Ondrejom Jombíkom zo sekcie informatiky ODM Bratislava. Obsahuje správu e-mailových konferencií pomocou špecificky špecializovaného softvéru. Vďaka tomu je zaručená rýchla, efektívna a spoľahlivá informovanosť našich členov a priateľov o organizovaných akciách a podujatiach.

Pod tento systém ďalej spadá aj komplexná evidencia členov mestskej organizácie a jej jednoduché aktualizovanie. Ďalej zaraďovanie členov do príslušných regionálnych klubov a prehľadné reporty so zvolenými kritériami. Evidencia členov resp. spoľahlivé vykazovanie členskej základne je dôležitou súčasťou plynulého a bezchybného fungovania každej organizácie nášho typu. Je tak potrebná pre externé subjekty ako aj pre našu internú potrebu.

Z externých subjektov spomeniem napríklad Ministerstvo školstva, ktoré svoje poskytnutie grantu, o ktorý sa budeme možno v nadchádzajúcom roku uchádzať, podmieňuje vykázaním konkrétnych a presných informácií o členskej základni. Čo sa týka internej potreby, použitie systému bolo zrejmé napríklad pri organizovaní novembrového snemu ODM Bratislava.

Medzi ďalšie komponenty, ktoré sa v systéme aktívne využívajú patrí evidencia priateľov, partnerov a spolupracovníkov našej organizácie. Taktiež kontakty na novinárov, príslušníkov politických strán, pracovníkov nadácií a mimovládnych organizácií, zamestnancov štátnej správy, zástupcov štátnych aj súkromných firiem a podobne. Vo vývoji je archív dokumentov a kalendár plánovaných aktivít, pričom sa počíta aj s priamym integrovaním týchto častí do aktuálnej web stránky ODM Bratislava.

Systém ako taký funguje veľmi účelne a spoľahlivo. Už v dnešnej dobe sa niektoré jeho komponenty využívajú nielen pre potreby našej mestskej organizácie, ale aj pre potreby celoslovenskej Občiansko-demokratickej mládeže. V budúcnosti je pravdepodobné nasadenie systému aj pre potreby niektorých našich partnerských organizácií.

Pravé Spektrum – politicko-spoločenský e-zin

Ako predoslal vo svojom úvodnom slove predseda ODM Bratislava Michal Šula, internetový magazín Pravé Spektrum je ojedinelým počinom s vysokou kvalitou. Ojedinelým preto, že sme jedinou slovenskou mládežníckou organizáciou, ktorá disponuje pravidelne aktualizovaným internetovým časopisom udržujúcim si vysoko nastavenú latku kvality príspevkov. Náš vlastný e-zin spĺňa viacero verejných funkcií. Za prvé: Umožňuje navonok prezentovať našich členov, naše myšlienky a tým aj myšlienky celej ODM a to nielen formou akýchsi formálnych programových téz, ale konkrétnymi postojmi, analýzami týkajúcich sa konkrétnych, aktuálnych problémov a javov. Práve takto dokazujeme našu reálnu, nielen deklaratívnu oddanosť myšlienkam konzervativizmu a liberalizmu. To má nesporný význam pre približovanie našich ideí a našej práce širšej verejnosti.

Za druhé: Pravé Spektrum nám umožňuje spoznávať samých seba, oboznamovať sa s tým, čo nás spája, ale aj rozdeľuje. Nezanedbateľnou súčasťou pozitív existencie tohto e-zinu je sebavzdelávanie našich členov, bez ohľadu na to, či sa na Pravom Spektre podieľajú aktívne (písaním), alebo pasívne (čítaním). Poznanie faktov, schopnosť formulovania názorov, vecná argumentácia by mali byť neoddiskutovateľnými devízami každého platného člena ODM. E-zin vytvára práve svojou interaktívnosťou priestor pre osobnostný rast každého z nás.

Pravé Spektrum si postupom času napriek počiatočným ťažkostiam vybudovalo aký-taký potenciál, daný okruhom prispievateľov, zatiaľ skôr nepravidelným, niekoľkými desiatkami komentárov a esejí, ktoré si kladú za cieľ zaujať svojou originalitou, netriviálnymi postojmi k aktuálnym politickým otázkam. A to napríklad kritikou charakteru európskych integračných procesov, rozhovormi so zaujímavými osobnosťami nášho spoločenského a politického života (Štefan Hríb, Miklós Duray, Peter Tatár a ďalší), diskusnými fórami so zatiaľ obmedzeným počtom aktívnych diskutérov. Neopomenuteľnou zložkou sú informatívne články o našej činnosti, práci, akciách.

V uplynulom roku sa čosi urobilo aj pre propagáciu nášho e-zinu na verejnosti. Úspešným bolo naše verejné vystúpenie v Madarásze na letnej slovensko-maďarskej univerzite. Výpočet našich sebapropagačných aktivít by mohol byť samozrejme širší, no i napriek snahe nemôžeme byť celkom spokojní s čítanosťou, ako i pomerne slabou interakciou medzi členmi ODM a Pravým Spektrom. Rozširovanie okruhu čitateľov – samozrejme s vedomím reálnych obmedzení (úzkoprofilové zameranie nášho e-zinu, pripojenie na internet atď.) – ako aj zlepšovanie komunikačných väzieb v ODM vo vzťahu k Pravému Spektru musia byť jednoznačnými prioritami v tomto roku.

Redakciu Pravého Spektra tvoria Sergej Danilov, Martin Hanus, Ondrej Jombík, Richard Mátéffy a Vladimír Dolinay a samotný e-zin sa nachádza na internetovej adrese http://www.prave-spektrum.sk/.

Prezentácia Pravého Spektra v Madarásze

Počas letnej slovensko–maďarskej univerzity v dňoch 16.–19. augusta 2001 v juhoslovenskom rekreačnom stredisku v Madarásze zorganizovala ODM Bratislava malé propagačné vystúpenie e-zinu Pravé Spektrum. Za prítomnosti približne 30 prítomných, prevažne našich členov a vedenia ODM prezentoval zástupca šéfredaktora Martin Hanus účel a zmysel vzniku politicko-spoločenského e-zinu a informoval o jeho štrukúre, t.j. existujúcich rubrikách a tematickom zameraní. Atmosféru jeho vystúpenia dotvárali monitory počítačov s vyobrazením hlavnej stránky Pravého Spektra, s ktorým sa mali takto možnosť záujemcovia oboznamovať počas celého stretnutia v Madarásze. Prezentácia sa stretla s priaznivým ohlasom zúčastnených.

Školstvo

Školská sekcia patrila v uplynulom roku medzi najaktívnejšie odborné sekcie. Medzi najvýraznejšie výsledky jej činnosti patria stanovisko ODM Bratislava k novej koncepcii maturít.

K jej záverečnému zneniu prispela vnútorná diskusia medzi členmi sekcie, ako aj stretnutie s riaditeľom Gymnázia I. Horvátha pánom G. Šuttom, ktorý patrí medzi spoluautorov myšlienky nových maturít. ODM Bratislava nové maturity jednoznačne podporila, pričom sa vyjadrila k jednotlivým alternatívnym návrhom obsiahnutých v koncepcii predloženej na verejnú diskusiu. Naše stanovisko si môžete prečítať na stránkach Pravého Spektra a príslušnom mieste internetovej stránky Štátneho pedagogického ústavu (http://www.spu.sanet.sk/).

Druhá hlavná aktivita súvisela s prípravou vysokoškolského zákona. Jej cieľom bolo vytvoriť si ucelenejší postoj ku komplexným otázkam riešeným v rámci predloženého návrhu vysokoškolského zákona s ambíciou formulovať návrhy na zmeny v prostredí vysokého školstva. Záverečný výstup z pera Mariána Šrámeka si môžete taktiež prečítať na stránkach e-zinu Pravé Spektrum.

Medzi ďalšie aktivity, ktoré sa organizovali pod záštitou sekcie školstva patrí napríklad diskusia, ktorú uskutočnila ODM Bratislava na gymnáziu Gercenova so žiakmi štvrtého ročníka na tému „Dánsko ako perspektíva Slovenska v Európskej únii“. Členovia ODM predstavili poznatky a skúsenosti zo svojho pobytu v Dánsku a diskutovali o nich so študentami.

Slabšou stránkou spomínaných aktivít bola absencia nadväzujúcich aktivít rozvíjajúcich ďalej naše snaženia. Systematická práca na nápadoch a projektoch musí preto zostať v tomto roku hlavnou pripomienkou pre každú sekciu.

Vyhlásenia

V uplynulom roku sa nám podarilo úspešne vyjadriť k mnohým závažným politicko-spoločenským otázkam. Najzaujímavejšie je azda vyhlásenie člena ODM Bratislava Martina Ceba k aktivitám OZ KOVO, v ktorom boli rázne odsúdené kroky protestujúcich odborárov vedúce k blokovaniu prevádzky súkromnej firmy. Vyhlásenie bolo uverejnené v denníku Národná Obroda.

Komunálny projekt

Na záver roku 2001 uskutočnila Občiansko-demokratická mládež Bratislava seminár spojený s panelovou diskusiou o bratislavských komunálnych problémoch. Diskusia sa konala na vo veľkej zasadačke Domu novinárov na Župnom námestí 7. Cieľovou skupinou boli najmä študenti bratislavských stredných a vysokých škôl, zástupcovia občianskych združení.

Diskusie sa zúčastnili Peter Mattoš (štátny tajomník Ministerstva výstavby a verejných prác), Vladimír Kovalčík (generálny riaditeľ Metro a.s.), Ernest Húska (mestský poslanec). Moderátorom diskusie bol predseda Petržalskej komunity Dušan Kordík. Účastníkov pozdravil primátor mesta Bratislavy Jozef Moravčík a mestská poslankyňa Marta Čarnogurská.

Témy diskusie boli najmä výstavba „Mostu Košická“, realizácia projektu metra v Bratislave a taktiež súčasný stav dopravy v Bratislave, možné riešenia a niektoré bratislavské veľké stavebné zámery.

Na seminári ODM a panelovej diskusii sa zástupcovia mládežníckych združení a študentov oboznámili s horúcimi problémami Bratislavy. Mohli si vytvoriť názor na jednotlivé problémy, ktoré im boli týmto spôsobom viac sprístupnené a priblížené. Táto diskusia zvýšila občianske povedomie mladých, ktorí nebudú ľahostajní k svojmu mestu.

Súčasťou projektu bude zhrnutie problémov Bratislavy v malej informačnej brožúre, ktorú vydá ODM Bratislava v roku 2002. Základom brožúry bude obsah tejto diskusie obohatený o názory iných odborníkov a mládeže k týmto témam.


Plánované projekty na rok 2002

Predsavzatia ODM Bratislava pre tento rok sú ambiciózne, no realistické, zohľadňujúce náš časom nahromadený ľudský kapitál.

Po minuloročnom založení, prechodnej kríze a opätovnom skonsolidovaní našich radov musíme upriamiť svoju pozornosť na sebamotiváciu, ako i motivovanie ostatných členov v prospech systematickej, nie náhodilej práce na projektoch a akciách, ktoré sme si na tento rok naplánovali. Popri ďalšom utužovaní dobrých ľudských vzťahov sa musíme zamerať na rozširovanie našich členských radov. Každá organizácia, pokiaľ nechce ustrnúť a stať sa akýmsi uzatvoreným spolkom, je odkázaná na získavanie nových členov. Nový člen znamená nové nápady, nové myšlienky a v našom prípade i nového priateľa.

Nemali by sme byť úzkostliví výlučne na „ideologický“ profil nového člena, nemali by sme sa hrať na kádrovateľov, prísne a podozrievavo hľadiacich na každú odchýlku od našej normy. Nemali by sme si zamieňať účel mládežníckej organizácie s politickou stranou. ODM nie je hotovou fabrikou na tie správne myšlienky, je skôr priestorom pre ich vytváranie, formulovanie. Preto by nás náš široký liberálno-konzervatívny profil nemal znechucovať, ale podnecovať.

Musíme byť otvorení novým a predovšetkým aktívnym ľuďom a táto otvorenosť naplnená každodenným správaním by sa mala stať mottom našej práce v tomto roku. Pre tento rok sme si naplánovali nasledovné projekty a aktivity, organizačne a obsahovo zastrešované odbornými sekciami a ich predsedami.

Sekcia informatiky

Sekcia informatiky bude predovšetkým pokračovať vo svojich rozbehnutých projektoch, medzi ktoré patria napr. tvorba web stránky ODM Bratislava, vnútrokomunikačný informačný a databázový systém ADORES, technická podpora pre Pravé Spektrum, pričom sa bude usilovať o zachovanie ich doterajšej vysokej úrovne.

Z nových aktivít je to najmä spolupráca Infovekom s možnosťou zorganizovania semináru alebo konferencie o informačných technológiach.

Sekcia pre médiá

Mediálna sekcia v zastúpení tlačového hovorcu ODM Bratislava má na rok 2002 nasledovný plán. Zásadnou úlohou bude mediálne podporovať projekty ODM Bratislava a tým prispievať k ich propagácii.

Na základe rozhodnutí Koordinačnej rady ODM Bratislava bude mediálna sekcia pripravovať vyhlásenia do médií. Všetky pripravované vyhlásenia budú sprístupnené na spripomienkovanie na e-mailovej konferencii ODM Bratislava.

Sekcia pre školstvo

Sekcia pre školstvo má rozpracovaných niekoľko projektov. Prvým projektom je súťaž esejí so zameraním na cieľovú skupinu stredoškolákov. Jej primárnou úlohou je šírenie myšlienok slobodnej trhovej ekonomiky, čo predznačuje i výber autora Frédérica Bastiata, od ktorého textov sa budú odvíjať študijné materiály pre účastníkov, ako aj samotná téma.

Druhým projektom je skúmanie vzdelanosti v našej krajine, čo si o nej myslia študenti a učitelia, kde vidia možnosti jej zlepšenia. Nesledujúcou aktivitou bude usporiadanie seminára na tému vyučovanie, vzdelávanie, veda, výskum. Skúmanie pojmu „Stredná Európa“ medzi našimi vrstovníkmi bude náplňou ďalšieho dlhodobého projektu, ktorého kontúry sa ešte len postupne rysujú.

Ekonomická a sociálna sekcia

Primárnou úlohou ekonomickej a sociálnej sekcie je hľadanie a zabezpečovanie finančných zdrojov pre potreby projektov organizovaných ODM Bratislava. Sekcia sa bude tiež vyjadrovať k aktuálnym ekonomickým a sociálnym témam.

Sekcia zahraničia

Úlohou sekcie bude upevňovanie zahraničných kontaktov so spriatelenými zahraničnými mládežníckymi organizáciami (Fidelitas, MK Brno, SMM Bratislava). Sekcia sa taktiež pokúsi nadviazať styky s mládežníckou organizáciou nemeckej CDU, Junge Union v Hessensku a rozvinúť spoluprácu s Konrad Adenauer Stiftung v Bratislave.

Jej ďalšou formálnou úlohou bude priebežné informovanie členov ODM Bratislava o pripravovaných zahraničných pobytoch organizovaných ODM. Šéf sekcie bude teda pôsobiť ako informačný sprostredkovateľ medzi najužším vedením a členmi ODM Bratislava.

Sekcia pre politické otázky

Sekcia pre politické otázky, ktorá by mala využívať odborný potenciál členov ODM Bratislava, má za úlohu monitorovať slovenský politický vývoj, pozorovať fungovanie štátnej správy a analyzovať prístupový proces SR k EÚ a NATO. Zároveň má za úlohu zabezpečovať vzdelávanie členov ODM Bratislava v oblasti politickej teórie.

Medzi úlohy, ktoré si sekcia kladie na rok 2002, patrí pokrytie udalostí ako sú regionálne voľby, parlamentné voľby, Summit NATO v Prahe a iné a taktiež zabezpečovanie spolupráce s Konzervatívnym inštitútom a európskymi inštitúciami.

Predsedníctvo

Úlohou jednotlivých členov predsedníctva ODM Bratislava bude koordinovať prácu jednotlivých sekcií, aktívne sa podieľať na plánovaných akciách, kontrolovať plnenie plánu, viesť Koordinačné rady mestskej organizácie, reprezentovať ODM Bratislava smerom navonok, ako i v jej mene aktívne vystupovať na regionálnych a republikových radách ODM.

Koordinačná rada ako výkonný orgán ODM Bratislava sa bude schádzať pravidelne, najmenej dva krát do mesiaca, a tým zabezpečovať dostatočný tok informácií medzi členmi mestskej organizácie a dbať na kontinuitu a efektivitu v práci odborných sekcií.


Stanovy mestskej organizácie
Občiansko–demokratická mládež Bratislava

viz. dokument Stanovy


Záver

Výročnú správu mestskej organizácie Občiansko-demokratickej mládeže Bratislava v uvedenom znení schválila Koordinačná rada v Bratislave dňa 12. februára 2002.

Michal Šula (predseda ODM Bratislava)

...............................

Martin Hanus (podpredseda ODM Bratislava)

...............................

Ondrej Jombík (podpredseda ODM Bratislava)

...............................

Roman Hegedüs (podpredseda ODM Bratislava)

...............................


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.