ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 11

Autor: Ondrej Jombík <jombik@scherz.sk>, http://nepto.sk/ 15.4.2003

Prítomní:

Členovia ODM Bratislava: Michal Drotován, Peter Filin, Ľuboš Vovčík, Peter Gažík, Michal Šula, Ondrej Jombík, Marek Mišečka, Martin Kamenský, Martin Hanus, Boris Halász

Hostia: Petra Wiedermannová

Program:

 1. Diskusia o obrane a bezpečnosti – vyhodnotenie
 2. Webstránka ODM-BA a organizácia
 3. Reporty účastníkov akcií
 4. Akcie a kampane ODM
 5. Asistenti komunálnych poslancov
 6. Stanovisko ODM Bratislava k návrhu KDH a EÚ
 7. iné


 1. Diskusia o obrane a bezpečnosti – vyhodnotenie

  Predseda ODM Bratislava Ondrej Jombík stručne zhrnul priebeh diskusie o obrane a bezpečnosti, ktorá sa uskutočnila v stredu 10.apríla 2003 na Konzervatívnom inštitúte. Koordinačná rada vyzdvihla prednosti moderátora Martina Penera, ktorý sa prezentoval najmä vynikajúcou orientáciou v problematike. Na diskusii sa zúčastnilo takmer 30 účastníkov, pričom mnohí z nich nepochádzali z radov ODM Bratislava. Preto je vhodné aj v budúcnosti posielať pozvánky na naše podujatia širokému okruhu ľudí (špeciálne okruh KI, okruh KDMS a podobne).

  Koordinačná rada zaviazala Martina Penera, aby dodal fotografie z akcie Martinovi Kamenskému na zoskenovanie a následné zverejnenie na webstránke.

 2. Webstránka ODM-BA a organizácia

  Ondrej Jombík široko informoval o viacerých dôležitých zmenách na webstránke ODM Bratislava:

  • Fotogalérie boli založené a sprístupnené návštevníkom webstránky. Ak máte fotografie aj z iných podujatí ODM-BA, prineste ich Ondrejovi Jombíkovi v elektronickej alebo Martinovi Kamenskému v papierovej podobe.
  • Report z diskusie o obrane a bezpečnosti je napísaný. Podobne s odstupom času aj report z reprezentačného plesu v Banskej Štiavnici od Mareka Mišečku. Koordinačná rada zaviazala Michala Šulu, aby dodal fotografie zo Sviečkovej slávnosti Martinovi Kamenskému a aby napísal výstižný report o uskutočnenom seminári a akcii ODM Bratislava konanej 25.marca na Hviezdoslavovom námestí.
  • Začalo sa pracovať na užívateľských profiloch členov ODM Bratislava. Pracovná verzia je už dostupná. Pre nedostatok profilov a osobných fotografií, však ešte nie je sprístupnená návštevníkom. Koordinačná rada zaviazala členov ODM Bratislava aby dodali svoje stručné životopisy (profily) a fotografie pre potreby zverejnenia na webstránke.
  • Plánuje sa zriadiť špeciálna sekcia informujúca o partneroch ODM-BA. Nespornými a zverejniteľnými partnermi sú Konzervatívny inštitút a česká organizácia Mladí Konzervativci. Michal Šula dostal za úlohu zistiť možnosť zverejnenia Združenia podnikateľov Slovenska a Nadácie F.A.Hayeka ako našich partnerov. Martin Hanus dostal podobnú úlohu s týždenníkom Domino Fórum. Ondrej Jombík uvedenú sekciu vytvorí po dodaní uvedených informácií.
  • Marek Mišečka informoval o chybe v stanovách na webstránke. Ide konkrétne o odsek, ktorý pojednáva o nomináciach na republikové orgány ODM. Táto časť bola určite novelizovaná na mestskom sneme 11. novembra 2002. Koordinačná rada zaviazala Ondreja Jombíka vykonať v tejto veci okamžitú nápravu.
  • Existujú problémy s ťažko pamätateľnou adresou webstránky ODM Bratislava. Viacerí členovia navrhli vlastnú doménu ODMBA.SK alebo ODM-BA.SK. Na jej zriadenie by sme však potrebovali ročný poplatok 700 SKK, čo môže predstavovať problém. Ondrej Jombík ponúkol ODM Bratislava novú adresu ODMBA.Platon.SK, pričom všetky staré ostanú v platnosti. O tomto návrhu hlasovala Koordinačná rada. Z piatich prítomných členov boli 4 za, 1 nehlasoval.

  Ľuboš Vovčík odovzdal tým členom, ktorí mali objednané vizitky ODM Bratislava. Je pravdepodobné, že kvôli ich stále stúpajúcej popularite sa bude pripravovať aj ďalšia sada. Záujemcovia sa môžu hlásiť.

 3. Reporty účastníkov akcií

  Koordinačná rada si vypočula tri reporty z akcií na ktorých boli členovia ODM Bratislava:

  • Michal Šula informoval o svojej účasti na Kongrese KDMS. Na sneme došlo k zmene vedenia organizácie, spolupráca v budúcnosti však bude naďalej pokračovať. Na sneme sa zúčastnili viaceré osobnosti vrcholovej politiky KDH.
  • Ondrej Jombík spolu s Michalom Šulom pomáhali organizačne zabezpečiť konferenciu Konzervatívneho inštitútu s názvom “Slovensko do EÚ – áno či nie?”. Prednášajúcimi boli Jaroslav Daniška, Vladimír Palko, Ján Čarnogurský, František Šebej, Milan Krajniak a Martin Hanus (člen ODM-BA). Konferenciu moderoval Peter Zajac. Predseda ODM-BA vyzdvihol vynikajúcu úroveň konferencie.
  • Člen ODM-BA Slavomír Hunák sa zúčastnil medzinárodnej konferencie v Štrasburgu pod názvom “Developing social cohesion via the knowledge society-vision and reality.” Keďže na Koordinačnej rade nebol prítomný, report o tejto akcii podá nabudúce.

  Predseda ODM Bratislava zdôraznil, že je dôležité aby nominácie členov ODM-BA na zahraničné ale i domáce akcie boli transparentné a regulárne, čím sa predíde prípadným potenciálnym problémom a nedorozumeniam.

 4. Akcie a kampane ODM

  Martin Kamenský a Michal Šula zhrnuli pripravované akcie a kampane ODM:

  • Seminár “Perspektíva vzdelávania po Kodani” sa uskutoční v letných mesiacoch v Košiciach. Akcia by mala byť na štýl Madarászu.
  • Projekt ODM na kampaň do EÚ nebol schválený.
  • Projekt ODM na kampaň do NATO taktiež nebol schválený.
  • Najbližší Výkonný výbor sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši 25. apríla 2003.

  Nasledoval okruh tém pre prípadné akcie v blízkej budúcnosti:

  • Reforma vysokého školstva (spolupráca s KDMS)
  • Reforma dôchodkového systému (komunikačná kampaň, granty z MPaSV SR)
  • Daňová reforma
  • Zákonník práce (problém s vypustením Inštitútu o dohode o pracovnej činnosti; pre pripomenutie ODM pod vedením Martina Ceba tento inštitút víťazne vybojovala pred cca. dvomi rokmi, keď sa ho pokúšal zrušiť vtedajší minister práce a sociálnych vecí Peter Magvaši)
 5. Asistenti komunálnych poslancov

  Michal Šula informoval členov ODM Bratislava o možnosti stať sa asistentom miestneho, mestského alebo VÚC poslanca za vybranú politickú stranu vo vybranom regióne. Členovia ODM Bratislava zobrali návrh na vedomie a niektorí prejavili predbežný záujem.

 6. Stanovisko ODM Bratislava k návrhu KDH a EÚ

  Martin Hanus predložil Koordinačnej rade na schválenie Stanovisko ODM Bratislava k návrhu KDH a EÚ. Vznik vyhlásenia podnietil najmä nevýrazný a kontroverzný argumentačný materiál o vstupe do EÚ v poslednom newsletteri ODM (apríl 2003), pod ktorým navyše nebol nik podpísaný. Napriek tomuto podnetu nie je v žiadnom prípade stanovisko ODM Bratislava reakciou na tejto materiál. Ide v prvom rade o potrebu zadefinovania vlastného postoja voči otázkam súvisiacich so vstupom Slovenska do Európskej únie v čase blížiaceho sa referenda. V druhom a neposlednom rade je to taktiež kompenzácia za absenciu písaných téz ODM v súvislosti s touto problematikou.

  Z vášnivej diskusie, ktorá sprevádzala pripomienky k tomuto vyhláseniu a do ktorej sa zapájali takmer všetci prítomní účastníci KR, vyšli viaceré pozmeňovacie návrhy. Schválenie všetkých bolo neúspešné až na návrh Michala Šulu vypustiť zo stanoviska dve až priveľmi emotívne ladené vety. Návrh sa stretol u Koordinačnej rady s podporou podobne ako u predkladateľa vyhlásenia Martina Hanusa. V záverečnom hlasovaní o prijatí prezentovaného stanoviska hlasovali za všetci piati prítomní členovia Koordinačnej rady ODM Bratislava.

 7. iné

  Z dôvodu mimoriadne dlhého rokovania Koordinačnej rady ODM Bratislava v predchádzajúcich bodoch bol bod iné všeobecným konsenzom vypustený. Bod obsahoval len veci, ktoré nie sú akútne a preto budú prerokované na najbližšom zasadnutí Koordinačnej rady.

Na záver poďakoval Ondrej Jombík prítomným členom za mimoriadne konštruktívny prístup k otázkam a problémom ODM Bratislava, prítomným hosťom za trpezlivosť a vyjadril presvedčenie o zachovaní nastúpeného trendu a smeru aktivity a činnosti ODM Bratislava.

Najbližšia Koordinačná rada sa uskutoční dňa 29. apríla 2003 o 19:00 na Konzervatívnom inštitúte.

Vypracoval:
Ondrej Jombík

Overil:
Marek Mišečka


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.