ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Logo ODM Bratislava


 
Zápisnica z Mestského snemu ODM Bratislava

V Bratislave, 19. októbra 2003
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Štefánikova 7, Bratislava

Prítomní:

Členovia ODM-BA:
Ondrej Jombík, Martin Pener, Martin Kamenský, Ondrej Dostál, Radoslava Fedáková, Rastislav Červenka, Peter Filin, Michal Šula, Slavomír Hunák, Štefan Šoun, Martin Jombík, Marek Mišečka, Michal Drotován, Vladimír Dolinay, Tomáš Jahelka, Zuzana Orlíčková, Peter Gažík, Kristína Dorčíková, Peter Baštrnák, Marek Hojsik, Matej Krkoška, Ivan Poldauf, Boris Bartko, Boris Halász

Hostia:
Alexander Botev (predseda Republikovej rady ODM)
Michal Novota (podpredseda KDMS pre zahraničie)
Radovan Camber (ODM Liptovský Mikuláš)

Program:

 1. Schválenie programu Mestského snemu
 2. Otvorenie snemu (príhovor predsedu ODM-BA)
 3. Preregistrácia členov miestneho klubu
 4. Zmena stanov ODM Bratislava
 5. Voľba pracovných orgánov
 6. Voľba predsedníctva ODM Bratislava
 7. Menovanie predsedov odborných sekcií
 8. Voľba členov Kontrolnej a zmierovacej komisie
 9. Činnosť ODM Bratislava
 10. Iné
 11. Záver snemu


 1. Schválenie programu Mestského snemu

  V samotnom úvode predseda ODM Bratislava Ondrej Jombík privítal prítomných delegátov a hostí, ktorých oboznámil s programom Mestského snemu (ďalej tiež skrátene Snem). Program bol schválený väčšinou prítomných delegátov.

 2. Otvorenie snemu (príhovor predsedu ODM-BA)

  Ondrej Jombík predniesol správu o činnosti ODM Bratislava za uplynulé volebné obdobie, kde okrem iného rekapituloval uvedené obdobie z hľadiska kvantity i kvality samotnej činnosti. Skonštatoval, že išlo o – podľa jeho názoru – jedno z doposiaľ najaktívnejších období bratislavského klubu.

 3. Preregistrácia členov miestneho klubu

  Mestského snemu sa zúčastnilo 24 delegátov. Predsedníctvo ODM Bratislava informovalo delegátov o povinnostiach vyplývajúcich z preregistrácie členov ODM, s dôrazom na rozdiel medzi preregistráciami Ministerstva školstva SR a vnútornou v rámci ODM. Delegáti boli následne oboznámení s metodickými pokynmi individuálnej preregistrácie členov ODM.

 4. Zmena stanov ODM Bratislava

  Snem sa venoval nasledujúcim návrhom na zmenu stanov ODM Bratislava:

  1. Zmeniť bod 2 článku 7 z pôvodného znenia Predsedníctvo ODM-BA sa skladá z jedného predsedu a dvoch podpredsedov na nové znenie Predsedníctvo ODM-BA sa skladá z jedného predsedu a troch podpredsedov.
   Navrhovateľom bol Martin Kamenský.
   Výsledok hlasovania: za – 10, proti – 11, zdržali sa – 2, nehlasoval – 1
   Návrh neschválený.
  2. Z článku 3, bodu 1 vypustiť druhú vetu Podmienkou členstva je občianstvo SR, minimálny vek 14 rokov, maximálny vek 35 rokov.
   Navrhovateľom bol Rastislav Červenka.
   Navrhovateľ po nasledujúcej diskusii svoj návrh stiahol.
  3. V článku 1 zmeniť označenie okresné organizácie na miestne kluby.
   Navrhovateľom bol Marek Mišečka.
   Výsledok hlasovania: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0
   Návrh schválený.
  4. V článku 4 presunúť vetu zúčastňovať sa na činnosti ODM-BA z odseku b bodu 2 Povinnosti člena do bodu 1 Práva člena.
   Navrhovateľom bol Vladimír Dolinay.
   Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 1, zdržali sa – 12, nehlasovali – 3
   Návrh neschválený.
  5. Z článku 3 bod 4 odstrániť vetu Členstvo v ODM-BA zaniká vylúčením väčšinou hlasov na Koordinačnej rade.
   Navrhovateľom bol Michal Drotován.
   Výsledok hlasovania: za – 1, proti – 13, zdržali sa – 7, nehlasovali – 4
   Návrh neschválený.
  6. Zmeniť znenie bodu 3 článku 6 Členmi Mestského snemu sú všetci členovia ODM-BA na Delegátmi Mestského snemu sú všetci členovia ODM-BA.
   Navrhovateľom bol Ondrej Jombík.
   Výsledok hlasovania: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0
   Návrh schválený.
  7. Zmeniť znenie bodu 5 článku 8 Mimoriadne zasadnutie Koordinačnej rady zvoláva predsedníctvo ODM-BA na Zasadnutia Koordinačnej rady zvoláva predsedníctvo ODM-BA.
   Navrhovateľom bol Ondrej Jombík.
   Výsledok hlasovania: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0
   Návrh schválený.
  8. Zrušiť bod 11 článku 8 Koordinačná rada volí delegátov Regionálnej rady ODM a pridať nový bod článku 8 s novým textom volí delegátov Republikovej rady ODM a Kongresu ODM za ODM Bratislava.
   Navrhovateľom bol Ondrej Jombík. Navrhovateľ na základe diskusie obidva pôvodne samostatné návrhy spojil do jedného celku.
   Výsledok hlasovania: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasoval – 1
   Návrh schválený.
 5. Voľba pracovných orgánov

  V piatom bode Mestský snem pristúpil k voľbe Volebnej komisie. Navrhnutí kandidáti Michal Šula, Matej Krkoška a Rastislav Červenka boli zvolení všetkými 24 prítomnými delegátmi. Žiadny delegát nehlasoval proti ani sa nezdržal.

 6. Voľba predsedníctva ODM Bratislava

  Mestský snem ODM Bratislava volil jedného predsedu ODM Bratislava. Za kandidátov na tento post boli navrhnutí Ondrej Jombík a Martin Kamenský.

  Ondrej Jombík vo svojej prezentácii vychádzal z hodnotenia svojho doterajšieho pôsobenia v uvedenej funkcii. Za ciele si okrem iného stanovil kompletizáciu agendy členskej základne, zvýšenú podporu Pravého Spektra, ako i pokračovanie v lokálnych projektoch ODM Bratislava. Hlavným motívom jeho programu bola najmä kontinuita doterajšej činnosti ako predsedu, tak i celého bratislavského klubu.

  Martin Kamenský taktiež zrekapituloval svoj doterajší podiel na realizácii projektov ODM Bratislava a vyzdvihol zlepšenie vzťahov vedení ODM a ODM Bratislava, ktoré sa mu ako podpredsedovi ODM Bratislava a členovi Výkonného výboru ODM podarilo dosiahnuť.

  Po samotných prezentáciách bol priestor poskytnutý otázkam delegátov a po ich zodpovedaní sa pristúpilo k samotnej voľbe. Volebná komisia po oboznámení o spôsobe hlasovania rozdala volebné lístky.

  Výsledky hlasovania, predseda ODM-BA:
  Ondrej Jombík – 16 hlasov
  Martin Kamenský – 5 hlasov
  traja delegáti nehlasovali

  Mestský snem ODM Bratislava zvolil za predsedu Ondreja Jombíka.

  Ďalšou časťou šiesteho bodu Mestského snemu bola voľba dvoch podpredsedov ODM Bratislava. Za kandidátov boli navrhnutí Marek Mišečka, Martin Kamenský, Peter Filin a Martin Pener. V priebehu prezentácií jednotlivých kandidátov sa kandidatúry vzdali Peter Filin a Martin Kamenský.

  Výsledky hlasovania, podpredsedovia ODM-BA:
  Martin Pener – 19 hlasov
  Marek Mišečka – 18 hlasov

  Mestský snem ODM Bratislava zvolil za podpredsedov Martina Penera a Mareka Mišečku.

 7. Menovanie predsedov odborných sekcií

  Nový podpredseda ODM Bratislava Marek Mišečka ako kandidáta na svojho nástupcu vo funkcii predsedu Organizačnej sekcie navrhol Štefana Šouna.

  Marek ďalej navrhol vytvorenie Sekcie pre vonkajší styk (t.j. s vedením ODM a ďalšími klubmi ODM, ako i inými partnerskými subjektami) a za kandidáta na predsedu sekcie Martina Kamenského, ktorý ale kandidatúru neprijal.

  Peter Filin bol navrhnutý za predsedu Politickej sekcie.

  Za oboch kandidátov, Štefana Šouna a Petra Filina, hlasovalo 19 delegátov, proti nebol žiaden a traja delegáti sa hlasovania zdržali.

 8. Voľba členov Kontrolnej a zmierovacej komisie

  Členmi Kontrolnej a zmierovacej komisie ODM Bratislava boli zvolení Martin Kamenský, Michal Šula a Vladimír Dolinay. Za hlasovalo všetkých 19 prítomných delegátov.

 9. Činnosť ODM Bratislava

  Peter Filin otvoril diskusiu o stanovisku k prípadnej podpore ODM Bratislava jednotlivým kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky. Po tom, čo sa viacerí delegáti vyjadrili k niektorým doposiaľ známym kandidátom, hľadal Mestský snem mechanizmus na sformulovanie takého stanoviska, ktoré bude prezentované v januári 2004 na Kongrese ODM. Predsedníctvo ODM Bratislava napokon prisľúbilo, že diskusia bude pokračovať elektronickou formou prostredníctvom e-mailovej konferencie ODM Bratislava.

 10. Iné

  V bode iné bol priestor venovaný otázkam delegátov smerom na nové vedenie ODM Bratislava. Taktiež bol potvrdený termín konania najbližšej Koordinačnej rady, ktorá sa bude konať dňa 28. októbra 2003 o 19:00 na Konzervatívnom inštitúte.

 11. Záver snemu

  Staronový predseda ODM Bratislava Ondrej Jombík na záver poďakoval delegátom i hosťom za ich účasť a pozval všetkých na malé občerstvenie.

Zapisovateľ:
Martin Pener

Overovateľ:
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.