ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Koncepcia a stratégia rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku

Autor: Ondrej Jombík <jombik@scherz.sk>, http://nepto.sk/ 20.12.2002

Príspevok na Programovú konferenciu ODM
Košice, 20. december 2002

Úvod

Prebiehajúca informačná revolúcia mení charakter našej spoločnosti. Moderné informačné technológie a systémy (IT a IS) umožňujú v porovnaní s klasickými metódami rýchlejšie, efektívnejšie a spoľahlivejšie prenášanie, uchovávanie a spracovávanie veľkého množstva informácií. To dáva šancu na skvalitnenie riadenia, zefektívnenie výroby a obchodu, rozšírenie prístupu ľudí k informáciám, lepšie a demokratickejšie organizovanie spoločnosti. Aby však bolo možné tento potenciál rozumne využiť, je potrebné prehodnotiť mnohé dlhodobo zaužívané postupy a vypracovať nové koncepcie a metodiky, priamo zohľadňujúce nielen možnosti a výhody informačných technológií, ale aj ich slabiny a nedostatky.

Rozvoj informačnej spoločnosti

Vytvorenie reálnej stratégie je hlavnou podmienkou pre rozvoj informatizácie slovenskej spoločnosti. Je nutné prijať účinné opatrenia na podporu informatizácie spoločnosti doriešením inštitucionálnej podpory na odbornej a administratívno-legislatívnej úrovni, v rámci ktorých sa zabezpečí optimálne rozdelenie kompetencií a dôsledná koordinácia domácich a medzinárodných aktivít. Zvýšenie dostupnosti informačných technológií a internetu širokej verejnosti s preferovaním dostupnosti v odbore školstva a zníženie bariér k prístupu a použitiu širokopásmových elektronických komunikačných služieb sú ďalšími podstatnými, určite však nie poslednými krokmi k naplneniu tohto cieľa.

Adekvátnu pozornosť je nutné venovať procesom európskej integrácie v odvetviach dopravy, pôšt a telekomunikácií a vytvorenie zodpovedajúcich administratívnych a riadiacich štruktúr s cieľom ukončiť proces aproximácie právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky (SR) s Európskou úniou (EÚ). Je taktiež nutné pripraviť zákon o elektronických komunikáciách transponujúci nový regulačný rámec EÚ tak, aby mohol byť schválený ešte pred prijatím SR do EÚ. Ďalej treba zabezpečiť harmonizáciu a štandardizáciu informačných technológií a dátových štruktúr s cieľom vytvorenia podmienok pre prepojenie domácich informačných systémov s EÚ.

Občiansko-demokratická mládež by si mala uvedomiť všetky výzvy, ktoré so sebou prináša nový informačný vek a podľa toho zaujať konkrétne stanovisko k tejto problematike.

Efektívne využívanie technológií

Nasadenie nových moderných technológií prináša so sebou enormné množstvo možností. To však samo o sebe nestačí. Je taktiež nutné zabezpečiť jednak ich efektívnu aplikáciu v praxi účelným a komplexným využívaním výpočtových síl a kapacít informačných technológií ako aj minimalizovanie výdavkov na zriadenie, správu a údržbu informačných systémov. Presadzovanie oboch typov aktivít by malo spadať do poľa pôsobnosti Občiansko-demokratickej mládeže.

Pod komplexné využívanie spadá racionalizácia a zefektívnenie výberových a rozhodovacích procesov v štátnej správe tak, aby viedli k znižovaniu administratívnej náročnosti rušením nepotrebných a viacnásobne vykonávaných neefektívnych riadiacich a správnych činností, pričom osobitný dôraz by sa mal klásť na elimináciu podmienok a činností rizikových pre pôsobenie korupcie v daňovom obore a oblasti udeľovania licencií. Ďalej je to taktiež publikovanie výstupov a výsledkov štátnych orgánov v otvorených formátoch prostredníctvom moderných informačných médií ako je napr. internet a pod.

Minimalizovanie výdavkov je možné dosiahnuť nasadením informačných systémov postavených na báze otvoreného softvéru (open source) do školstva a orgánov štátnej správy, a taktiež v odvetviach pôšt, dopravy a telekomunikácií. Spolu s transparentnými rozhodovacími procesmi o dodávateľoch a zriaďovateľoch informačných systémov môžu otvorené riešenia priniesť okrem šetrenia prostriedkov aj vyššiu výkonnosť, bezpečnosť, stabilitu, robustnosť, rozšíriteľnosť, kompatibilitu, spoľahlivosť, opakovateľnosť použitia a vôbec celkovú zvýšenú kvalitu celého systému.

Regulačné procesy

Voľný liberálny trh v oblasti telekomunikačných služieb a služieb poskytovania internetu (ISP) je najlepším a najefektívnejším mechanizmom regulácie. Umožnuje zvýšenie konkurencie a vytvára podmienky pre rozvoj zdravého konkurenčného prostredia, núti subjekty k inováciám, modernizácii, či rozširovaniu portfólia svojich produktov. Ak takéto prostredie neexistuje, nastupujú procesy štátnej regulácie, ktoré sú zrejme v prípade neexistencie dokonalej konkurencie nevyhnutné. Regulácia by mala byť pritom aplikovaná len v nutnej miere a práve v prospech posilňovania a presadzovania voľného trhu.

Príkladom zlyhania regulačného procesu je štátna kontrola nad monopolným postavením Slovenských telekomunikácii v roku 2002. Občiansko-demokratická mládež by mala poukazovať na tento vzniknutý neduh, aby bolo možné poučiť sa z histórie a aj v budúcnosti apelovať na kompetencie a konanie protimonopolného a telekomunikačného úradu vo veciach poskytovania telekomunikačných služieb a služieb poskytovania internetu (ISP). Zároveň by sa však mala zasadzovať o obmedzenie a zníženie regulačných zásahov a obmedzení týkajúcich sa rozvoja služieb informačnej spoločnosti, zníženie počtu regulačných orgánov na jeden regulačný orgán a následné zefektívnenie jeho práce.

Elektronický podpis

Svetové hospodárstvo jednoznačne smeruje k dosiahnutiu nového stupňa vývoja - ku tzv. novej ekonomike. Tento nový ekonomický systém prinesie totálnu transformáciu súčasného spoločenského a ekonomického usporiadania na informačnú spoločnosť. Predaj a nákup tovarov a služieb, komunikácia občana s úradmi štátnej správy, bankami a poisťovňami, vedenie administratívy a dokumentácie a mnohé iné zaležitosti budú už zrejme v najbližších rokoch zabezpečované prostredníctvom elektronických komunikačných médií.

Nemôžeme si dovoliť ignorovať nové nastupujúce trendy, ktoré prinášajú informačné technológie. Preto si myslím, že Občiansko-demokratická mládež by mala plne podporovať znenie súčasného Zákona o elektronickom podpise a zasadzovať sa o jeho napĺňanie v praxi. Ide najmä o včasné vybudovanie certifikačných autorít, zabezpečenia ich prevádzky, technického vybavenia a infraštruktúry pre ich efektívne pôsobenie.

Ochrana osobných údajov

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.9.2002 hovorí, že je zakázané spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života. Tento zákon ďalej upravuje ochranu každého pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním a iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Napriek tomu, že znenie zákona je jednoznačné, jeho reálne napĺňanie je už problematickejšie. Veľmi dobre sú údaje chránené len v Centrálnej evidencii obyvateľstva, presne naopak je to napr. v rezortoch školstva alebo zdravotníctva. Občiansko-demokratická mládež by sa teda okrem zasadzovania sa o dôsledné uplatňovanie zákona vpraxi, mala taktiež snažiť o minimalizovanie existujúcich výnimiek z tohto zákona. A to napríklad apelovaním na predstaviteľov z odborných ale i legislatívnych kruhov s požiadavkou vytvorenia ďalšieho jednoznačného identifikátora fyzickej osoby, prípadne podobne zameranými aktivitami.

Zdroje

http://www.informatika.sk/e-podpis/uvod.html
http://www.platon.sk/article.php?o-nas::aktivity
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/.../Zdroj.html
http://www.telecom.gov.sk/mdptsr/strakon/stratroz/strat_sr.shtml
http://www.zsvts.sk/volby2002.doc
http://www.sis.sk/33335835.replyAsHtml
http://www.prave-spektrum.sk/article.php?70
http://juraj.bednar.sk/work/prace/others/noska.html
http://www.ecav.sk/info/spravodajstvo/2002/tlac-2002-11-22-e.htm

Autor

Príspevok vypracoval Ondrej Jombík s použitím uvedených zdrojov. Materiál vychádza zo situácie v decembri roku 2002 a bude publikovaný na internetovom portáli Platon.SK.


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.