ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Vzdelanie a viaczdrojový systém financovania vysokých škôl

Autor: Michal Šula <sula@scherz.sk> 20.12.2002

Význam a hodnota vzdelania

Slovensko môže v budúcnosti obstáť len ako vzdelaný a kultúrny národ. Znamená to vytvoriť systém, schopný prirodzene generovať minimálne 30 % populácie s kvalitným vysokoškolským vzdelaním. Ako to dosiahnuť? Ak chceme obstáť v konkurencií, mušíme si uvedomiť, že kvalitne vzdelanie je cestou akou treba ísť a jeho hodnotu nesmieme zanedbávať.

To znamená zásadne skvalitniť úroveň vysokoškolského štúdia na Slovensku. Bohužial realita na Slovensku je trochu iná.

Súčasný stav vysokých škôl na Slovensku

Súčasný stav vysokých škôl je katastrofálny, nepružnosť systému vyučovania, zastarané metódy, nedostatok materiálnych no najmä kvalitných ľudských zdrojov, motivačná dezilúzia a korupcia. V tomto stave je dôležité uvedomiť si hodnotu vzdelania.

Nový vysokoškolský zákon

Čo ponúka nový VŠ zákon shválený na jar tohto roku. Istým plusom je, že VŠ môžu sami hospodáriť so svojím majetkom. Ale...

Príprave zákona predchádzala dvojročná diskusia o zavedení, či nezavedení školného. Diskusia prešla všetkými akademickými štruktúrami, pričom nevyhnutnosť riešenia finančnej situácie bola prioritou číslo jeden. Keď že, pravidelné navyšovanie dotácií na vysoké školy zo štátneho rozpočtu je pri súčasnom stave slovenského hospodárstva nereálne a predovšetkým nezodpovedné, vynoril sa model viaczdrojového financovania vysokých škôl. Ide o spolupodielanie sa študentov na svojom štúdiu. Toto je cesta, ktorou sa uberá školstvo vo vyspelom svete. Ministerstvo školstva predložilo tri návrhy riešenia situácie:

 1. žiadne spoplatnenie,
 2. spoplatnenie externých študentov,
 3. spoplatnenie denných študentov, ale pri zachovaní sociálnych úľav.
Nakoniec v zákone pod rúchom sociálnej spravodlivosti a solidarity prešiel model žiadne spoplatnenie. Ozajstná spravodlivosť je niečo iné.

Školné a systém získavania prostriedkov pre vysoké školy

Akú má cenu vzdelanie, a čo je nevyhnutné k základnému fungovaniu vysokých škôl. Vysoké školy musia mať možnosť zvýšiť rozpočet na činnosť, a to školným vybraným od študentov. Súčasne so zavedením školného však musí byť vytvorená možnosť získať štátom garantovanú pôžičku a musí existovať i právny rámec, ktorý umožní splácať náklady na štúdium až z budúcich príjmov po absolvovaní vysokej školy a dosiahnutí určitého príjmu.

Model viaczdrojového financovania

 • smerovanie prostriedkov
 • zmena spôsobu myslenia o vzdelaní
 • štipendíjny fond
 • kontrola študentmi

Školné by sa malo vyberať spravodlivo a celoplošne od všetkých študentov vysokých škôl. Školné by malo byť iba časťou celých nákladov na štúdium (viaczdrojové financovanie) jedného študenta. Zavedením školného sa zvýši motivácia študentov študovať a zvýši sa záujem o vysokú školu ako takú. Na zaplatenie školného by si mohli všetci aj sociálne slabší študenti zobrať štátom garantovanú pôžičku, ktorú by splácali až keď dosiahnu priemernú mzdu vo svojom odbore. Predpokladá sa, že študenti študujú preto, aby neskôr pracovali. Zavedením dodatočných zdrojov financovania by vysoká škola mohla zlepšiť kvalitu vyučovania, poskytnúť prospechové štipendiá. Školy, vedecké ústavy, privátne firmy, by mohli poskytnúť školné dobrým študentom, aby ich neskôr na určitý čas získali. Spravodlivé by bolo, keby každý študent vyštudoval čiastočne "za svoje" a nie iba za peniaze daňových poplatníkov.

Nevyhnutné kroky / pozor na polovičné reformy

 1. Zavedenie určeného školného do VŠ zákona
 2. Vytvorenie pôžičkového fondu pre všetkých žiadateľov od komerčných bánk
 3. Vytvorenie prospechového štipendijného fondu
 4. Umožnenie sponzorovania študentov (odpisy z daní)
 5. Kontrola nakladania s prostriedkami študentov

Michal Šula


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.