ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zahraničná a bezpečnostná politika

Autor: Pavol Tóth <palototh@hotmail.com> 20.12.2002

Slovenská republika sa stala plnohodnotným členom medzinárodného spoločenstva slobodných a demokratických krajín. Mali by sme si preto uvedomiť našu spoluzodpovednosť za ďalší vývoj medzinárodných vzťahov, lebo svet nie je a ešte dlho nebude bezpečným miestom. Medzinárodné konflikty, a to vrátane konfliktov vojenských, sú aj naďalej každodennou realitou a som presvedčený, že by malo byť našou povinnosťou sa maximálnou mierou zasadzovať za ochranu záujmov a bezpečnosti občanov našej krajiny. Občiansko-demokratická mládež by preto podľa mňa mala urobiť čo bude v jej silách, aby sa medzinárodné postavenie Slovenskej republiky aj naďalej zlepšovalo. Tento cieľ je možné dosiahnuť iba trvalým a trpezlivým presadzovaním slovenských národných záujmov v medzinárodných vzťahoch, ako aj dodržovaním všetkých existujúcich záväzkov.

Za historický úspech považujem dosiahnutie pozvánky SR do NATO. Naše členstvo v Severoatlantickej aliancii prináša našej krajine dosiaľ nepoznanú úroveň bezpečnosti. Má byť samozrejmým prebratie všetkých záväzkov a povinností, ktoré z členstva v tejto organizácii vyplývajú, akokoľvek môžu byť vo svojich dôsledkoch nepopulárne. Som presvedčený o nesporných výhodách maximálnej vojenskej integrácie našej krajiny do štruktúr NATO, s perspektívou vytvorenia profesionálnej armády a kompletnej adaptácie na zbrojné a strategické systémy Aliancie. Je dôležité jednoznačne odmietnuť všetky tendencie k politickému alibizmu vo vzťahu k aktivitám Aliancie a od predstaviteľov našej krajiny preto očakávame plnú podporu všetkých demokraticky prijatých rozhodnutí o akciách Aliancie. Je veľmi dôležité, aby Európa nebola úplne závislá od vojenskej podpory Spojených štátov amerických, ale som presvedčený, že NATO naďalej zostáva principiálnou zárukou stability a bezpečnosti v Európe, naďalej zaisťujúc prítomnosť Spojených štátov pri riešení kľúčových otázok Európskej bezpečnosti.

Za najdôležitejší cieľ zahraničnej politiky Slovenskej republiky považujem skoré a plnohodnotné začlenenie Slovenska do Európskej únie. EU vnímam ako racionálnu a perspektívnu organizáciu k zaisteniu dlhodobej stability a prosperity v Európe. Mali by sme preto podporovať spoluprácu a spoločné rozhodovanie v oblastiach, kde sa týmto lepšie zaistí riešenie problémov. Vo všetkých ostatných oblastiach by sme mali podporovať zachovanie patronátu národného štátu. Z hľadiska pravicovej perspektívy sa ODM tradične hlási ku štyrom slobodám EU, t.j. k voľnému pohybu osôb, tovaru, kapitálu a služieb. Domnievam sa však, že niektoré politiky EU, ako sú spoločná poľnohospodárska politika alebo sociálna politika vychádzajúca z Európskej sociálnej charty, nám namiesto výhod týchto štyroch slobôd prinesú iba nové centralistické riešenia, s ktorými má naša krajina negatívnu skúsenosť. Som za otvorenú Európsku úniu. Otvorenú k prijímaniu nových členov a otvorenú slobodnému obchodu s ostatnými krajinami celého sveta. Som za Európu otvorenú všetkým záujemcom o vstup splňujúcim jasne definované kritéria vstupu a odmietam úvahy o viacrýchlostnej Európe, v ktorej by sa opäť štáty delili do rôznych kategórii.

Aj vzhľadom k našim skúsenostiam z doby nedávno minulej by sme mali vyžadovať od svojich predstaviteľov, aby sa naša politika riadila nielen utilitárnymi záujmami, ale aby tiež presadzovala dodržovanie ľudských práv a demokratických hodnôt. Zahraničná politika nemôže a nesmie byť iba nástrojom k presadzovaniu hospodárskych či iných krátkodobých partikulárnych záujmov na úkor presadzovania hodnôt, ku ktorým sa ako demokratický a právny štát hlásime.


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.