ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

List VV ODM členom ODM Bratislava

Autor: Výkonný výbor ODM <vv@odm.sk>, http://www.odm.sk/ 12.3.2002

Komárno, 12.03.2002

Milý Michal, milí členovia ODM Bratislava,

dovoľte mi prosím, aby som Vám týmto listom tlmočil oficiálne a jednohlasné stanovisko Výkonného výboru ODM.

Ako istotne viete, Demokratická strana - náš seniorský partner, predložila do NR SR na schválenie Zákon o zákaze šikanovania fyzických a právnických osôb. V súvislosti so schvaľovaním tohoto zákona, Demokratická strana požiadala ODM o účasť jej členov na aktivitách propagujúcich tento zákon tesne pred jeho prijatím v NR SR. O týchto faktoch Vás však už informoval Patrik Lučan, náš ústredný tajomník.

Demokratickú stranu a členov Výkonného výboru ODM nemilo prekvapilo, že do dnešného dňa sa nikto z členov ODM Bratislava neprihlásil na účasť na zmienených aktivitách - prekvapilo nás to o to viac, že tieto aktivity budú uskutočnené v Bratislave, teda v mieste bydliska väčšiny členov ODM BA.

V takejto situácii bola Občiansko-demokratická mládež opätovne vyzvaná, tento krát už explicitne, aby dodržiavala článok 2 zmluvy s Demokratickou stranou, ktorý znie nasledovne:

Čl.2
(1) Zmluvné strany sa budú vzájomne pozývať na nimi organizované akcie a budú spolupracovať pri ich organizácii.
(2) ODM vytvorí priestor pre prezentáciu myšlienok DS medzi mladými ľuďmi, predovšetkým na vysokých a stredných školách.
(3) Predstavitelia ODM sa budú zúčastňovať na mítingoch DS.

Plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmienenej zmluvy nebolo miestnou organizácíou ODM Bratislava dodržiavané a vystáva teda otázka, či sa budú plniť ďalšie záväzky z tejto zmluvy vyplývajúce, a to konkrétne článok 4, ktorí znie:

Čl.4
(1) Zmluvné strany budú spolupracovať pred parlamentnými, regionálnymi a komunálnymi voľbami.
(2) ODM bude v rámci svojich možností spolupracovať pri realizácii volebnej kampane DS.

V tomto svetle by som Vám chcel pripomenúť, že Demokratická strana riadne plní svoje záväzky voči ODM, a to menovite:

Čl.3
(1) Zmluvné strany vytvoria priestor pre zapojenie členov ODM do práce odborných sekcií Konzultačného zboru DS.
(2) DS umožní ODM participovať pri tvorbe právnych noriem týkajúcich sa oblasti školstva a mládeže.
(3) DS v prípade potreby umožní predstaviteľom ODM účasť na jej tlačových besedách.
(4) DS poskytne ODM priestor na pravidelné publikovanie v rámci Demokratického slova.

Čl.4
(3) DS pri zostavovaní svojich kandidátnych listín vo svojich orgánoch posúdi návrhy kandidátov do volieb, ktoré jej navrhnú orgány ODM na príslušnej úrovni.
(6) DS v rámci svojich možností umožní ODM využívať svoje priestory a technické kapacity na centrálnej i regionálnej úrovni.

Pre Demokratickú stranu, nášho seniorského partnera, preto vystáva otázka, prečo udržiavať v platnosti zmluvu, z ktorej sa z jej pohľadu realizujú len povinnosti, ktoré nie sú oplácané žiadnou, alebo len nepatrnou protihodnotou.

Vzhľadom na to, že Občiansko-demokratická mládež, miestna organizácia Bratislava, tvrdí, že má približne 30 členov a ďalších sympatizantov, Výkonný výbor žiada predsedu a Koordinačnú radu ODM BA aby v zmysle zmluvy ODM a DS zo dňa 11.11.1997 zorganizovali pomoc Demokratickej strane s propagovaním Zákona o zákaze šikanovania fyzických a právnických osôb - a to v miere zodpovedajúcej veľkosti miestnej organizácie a faktu, že podujatie sa koná priamo v Bratislave. Pre informáciu uvádzam, že z ODM Banská Bystrica príde podujatie podporiť 10 až 15 členov, ktorí budú kvôli tejto udalosti cestovať 200 kilometrov do Bratislavy a ďalších 200 kilometrov naspäť domov.

Milý Michal, milí členovia ODM Bratislava, Výkonný výbor rešpektuje Vaše sympatie k iným politickým stranám ako je Demokratická strana a nijako Vás nechceme prinútiť k členstvu v tejto strane alebo nátlakom ovplyvniť Vaše hlasovanie počas parlamentných volieb. Žiadame však od Vás, aby ste dodržiavali dokumenty Občiansko-demokratickej mládeže, medzi ktoré patrí Zmluva o spolupráci medzi ODM a DS. Dodržiavanie ustanovení tejto zmluvy bude od Vás požadovať Výkonný výbor ODM rovnako ako ich bude požadovať aj od Demokratickej strany.

Dúfam, že ani Výkonný výbor a ani nášho zmluvného partnera nesklamete, a že v dostatočnom počte sa zúčastníte zmienených aktivít. Ak by predsa len nedošlo k plneniu našich zmluvných povinností, je načase uvažovať o tom, či dôstojný a koordinovaný rozchod nie je lepší ako bolestivé spolunažívanie.

Zostávam s priateľským pozdravom,

za Výkonný výbor ODM

Miroslav Lopata
predseda ODM

Pavol Tóth
podpredseda ODM


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.