ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica zo zasadnutia Republikovej rady ODM
Martin, 23. február 2003
(výňatok)

Program

 1. Prezentácia delegátov
 2. Schválenie rokovacieho poriadku
 3. Schválenie programu Republikovej rady ODM
 4. Komunikácia a komunikaèná stratégia ODM
 5. Voľba predsedu Republikovej rady ODM
 6. Voľba zástupcu ODM v Republikovej rade Demokratickej strany
 7. Voľba zástupcu ODM v Predsedníctve Demokratickej strany
 8. Schválenie účtovnej uzávierky ODM za rok 2002
 9. Schválenie rozpočtu ODM na rok 2003
 10. Schválenie plánu rozvoja a činnosti ODM do roku 2005
 11. Schválenie Výročnej správy ODM za rok 2002
 12. Dokumenty ODM
 13. Vyhlásenie Republikovej rady ODM
 14. Rozličné

Delegáti

Maroš Kemény, predseda ODM
Vladimír Škola, podpredseda ODM
Jozef Krupka, Humenné
Linda Klanicová, Košice
Peter Straka, Prešov
Martin Hlavinka, Trenčín
Marián Klimko, Rožňava
Barbora Jamnická, Banská Bystrica
Martin Barinka, Banská Bystrica
Otília Šimková, podpredsedníčka ODM
Alexander Botev, Brezno
Martin Kamenský, Bratislava
Miroslav Švec, podpredseda ODM
Ondrej Jombík, Bratislava
Roman Tkáč, Liptovský Mikuláš
Radoslav Camber, Liptovský Mikuláš
Milan Mikula, Trnava
Miroslav Lopata, Komárno
Kristína Bruderová, Komárno
Boris Halász, Bratislava
Michal Šula, predseda RR ODM
Tomáš Dvorožňák, Humenné

Ad 5: V ďalšom bode programu Miroslav Švec navrhol za kandidáta na funkciu predsedu RR ODM predsedu ODM Brezno Alexandra Boteva, ktorý nomináciu prijal. Ondrej Jombík navrhol za kandidáta na túto funkciu doterajšieho predsedu RR ODM Michala Šulu, ktorý kandidatúru odmietol. Jediným kandidátom na predmetnú funkciu bol teda A. Botev, za ktorého hlasovalo 14 delegátov, proti 7, nikto sa nezdržal hlasovania. A. Botev sa teda ujal predsedníctva RR ODM a prevzal vedenie zasadnutia RR ODM.

V Martine, 23. februára 2002.
(pre upresnenie - uvedený rok v zápisnici je chybný)

Zapísal: Jozef Krupka, tajomník ODM
Overil: Maroš Kemény, predseda ODM

Celkový počet delegátov RR bol 22. Podľa zápisnice, ktorú vypracoval tajomník Jozef Krupka, hlasovalo vo voľbe nového predsedu RR 14 delegátov za, 7 bolo proti a nik sa nezdržal. To znamená, že dokopy hlasovalo 14 + 7 (= 21) delegátov. Pokiaľ však hlasovalo 21 delegátov, je isté, že hlasovali aspoň dvaja podpredsedovia ODM. Podľa Stanov ODM však predsedu Republikovej rady ODM volia len delegáti nominovaní z regiónov (miestnych klubov) a preto títo dvaja podpredsedovia hlasovali v jasnom rozpore so Stanovami ODM, čím došlo k ich porušeniu.


spať na dokument Nekalé praktiky vedenia ODM
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.