ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Nekalé praktiky vedenia ODM

Autor: koordinačná rada, http://odmba.platon.sk/ 31.1.2004

Dokument poukazuje na viaceré nekalé a nečestné praktiky vedenia ODM a popisuje okrem iného aj záležitosti ako porušovanie Stanov ODM a podobne v období od roku 2001 do roku 2003 s cieľom vyvodiť konečne priamu zodpovednosť za príslušné skutky.

Rok 2000

 • Neslýchané zasahovanie VV ODM do vnútorných záležitostí Demokratickej strany, drzá výzva predsedovi DS o tom, aby opätovne nekandidoval, čo predstavovalo jednostranné vyjadrenie názoru Výkonného výboru nekorešpondujúceho s názorom členov ODM.
  (list VV ODM adresovaný Jánovi Langošovi je všeobecne známy a dá sa nájsť napríklad na internete)

Rok 2001

 • Neplnenie uznesení Republikovej rady konanej dňa 6. októbra 2001 v Martine. Uznesenia boli navrhnuté samotným Výkonným výborom a hovorili o vytvorení dôležitých dokumentov ako napr. Štatút ústredného tajomníka, Hospodársky poriadok, Organizačný poriadok a iné. Dokumenty sa začali vytvárať až v lete roku 2003 na podnet ODM Bratislava.
  (výťahy z uznesení RR v Martine v prílohe)

Marec 2002

 • Snaha o prinútenie členov ODM Bratislava aktívne participovať na akcii pred Národnou radou SR, ktorá mala vyjadriť podporu nezmyselnému zákonu o šikanovaní občanov z dielne DS a následné vyhráženie sa vylúčením z organizácie v prípade neuposlúchnutia tejto výzvy.
  (dokument hovoriaci o “koordinovanom odchode” včetne reakcie ODM Bratislava sa nachádza v prílohe)

Apríl 2002

 • Výkonný výbor nerešpektoval rozhodnutie Republikovej rady v Komárne o tom, že aktivizačná kampaň 2002 bude len s pravicovými organizáciami a napriek tomu dohodol spoluprácu okrem iných aj s MDĽ.
  (rozhodnutie RR v Komárne je v prílohe)
 • Závažné porušenie Stanov ODM pri rozhodovaní o účasti členov ODM na zahraničnej akcii vo Francúzku. Výkonný výbor svojvoľne rozhodol o zástupcoch ODM na tomto podujatí, napriek tomu, že poďla platných Stanov ODM o tejto veci mohol rozhodnúť výhradne predseda ODM po porade s predsedom Republikovej rady ODM. Predseda Republikovej rady ODM, Michal Šula, bol z celej veci vynechaný.
 • Ako dôsledok viacerých vyššieuvedených príčin, nasledovalo vystúpenie dovtedajšieho predsedu ODM Trnava Rasťa Diovčoša z organizácie.

December 2002

 • Účelová kritika Maroša Keményho v kandidačnom prejave na predsedu ODM na Republikovom sneme v Košiciach konanom dňa 21. decembra 2002 o slabej účasti ODM Bratislava na kampani pred parlamentnými voľbami 2002.

Február 2003

 • Nerešpektovanie uznesenia Republikového snemu v Košiciach o nutnosti schválenia výstupu z Programovej konferencie ODM a následné nepravdivé informácie v poslednom bode zápisnice pojednávajúcom o schvaľovaní výstupov z Programovej konferencie ODM.
 • Kritické nedostatky zápisnice z Republikovej rady v Martine, ako napríklad nepresný opis udalostí, chýbajúce predložené a schválené uznesenia, klamlivé informácie. Porušenie Stanov ODM pri voľbe predsedu Republikovej rady.
  (relevantný výťah a komentár k zápisnici sa nachádza v prílohe)

Apríl 2003

 • VV vynechal zo zápisnice a neinformoval členov ODM o nápade Martina Kamenského o nutných aktivitách ODM súvisiacich so zachovaním inšitútu brigádnickej práce pre študentov v novelizácii Zákonníka práce, ktorý bol aj zásluhou ODM presadený v novelizácii ministra Magvašiho v predchádzajúcom volebnom období.

Jún 2003

 • Hanebné vyjadrovanie sa predsedu ODM Maroša Keményho na adresu predsedu Miestneho klubu ODM Bratislava Ondreja Jombíka.
  (kópia správy v prílohe)

Júl 2003

 • Umyselné zvolanie tréningu NDI a Republikovej rady ODM na termín, kedy ODM Bratislava organizovala dlho vopred avizovanú výročnú akciu na lodi a vyhrážanie sa nepreplatením cestovného v prípade neúčasti delegátov na celom tréningu a Republikovej rade.
 • Svojvoľné pozmenenie (v rozpore s uznesením Republikového snemu v Košiciach) výstupov Programovej konferencie, Programového vyhlásenia a Dokumentu o strategických cieľoch ODM a z toho vyplývajúce znehodnotenie uvedených dokumentov úpravami Výkonného výboru.
 • Vedenie obhajovalo neschopnosť Jozefa Krupku zodpovedného za vypracovanie Programového vyhlásenia, ktoré aj po vyše 6 mesiacoch práce obsahovalo len dve všeobecné a nekonkrétne vety.
 • Zrušenie Miestneho klubu ODM Ružomberok napriek tomu, že mali vydokladované a načas zaplatené členské za 5 riadnych členov miestneho klubu.
  (fotokópie bločkov sa nachádzajú v prílohe)

September 2003

 • Ignorácia medializovanej akcie ODM Bratislava a KDMS Bratislava pred kanceláriou Konfederácie odborových zväzov.

Október 2003

 • Svojvoľné zrušenie prezentácií regiónov resp. miestnych klubov na Republikovej rade ODM v Martine.
 • Nepodporenie návrhu ODM Bratislava o zriadení komisie vyhodnocujúcej preregistráciu členov ODM a z toho vyplývajúca možnosť manipulácie výsledkov zo strany Výkonného výboru.
 • Neinformovanie člena VV Martina Kamenského o konaní zasadnutia Výkonného výboru ODM v Trenčíne a účelová kritika jeho neúčasti na jednom z nadchádzajúcich zasadnutí Výkonného výboru.

November 2003

 • Nerešpektovanie uznesenia Republikovej rady ODM konanej dňa 22. februára 2003 o vytvorení prístupu do komunikačnej e-mailovej konferencie pre každého predsedu miestneho klubu ODM a následná informačná bariéra medzi vedením ODM a jednotlivými miestnymi klubmi.
 • Obhajoba bezprecedentného konania Jozefa Krupku predsedom ODM Marošom Keménym a podpredsedom ODM Vladimírom Školom vo veciach neoprávneného zvolania Miesteho snemu ODM Trnava, zneužívania osobných údajov členov ODM a neinformovania členov ODM o uskutočnenej akcii.
 • Vystúpenie dovtedajšieho predsedu ODM Trnava Milana Mikulu z organizácie ako reakcia na snahu Jozefa Krupku nečestne sa infiltrovať do štruktúr miestneho klubu.
 • Radosť podpredsedu ODM Vladimíra Školu nad vystúpením dlhoročného člena ODM a predsedu ODM Trnava Milana Mikulu z Občiansko-demokratickej mládeže.

Január 2004

 • Vystúpenie predsedu ODM Liptovský Mikuláš Radovana Cambera z organizácie ako reakcia na mnohé z uvedených nehorázností.

iné

 • Porušovanie smernice o prerozdeľovaní dotácie Ministerstva školstva príslušným miestnym klubom ODM.

Vypracovali:
členovia ODM Bratislava


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.